MILLIARDERNE R

Danmarks ti ri­ge­ste

BT - - NYHEDER -

PEN­GE så den nu ’blot’ er Danmarks 12. ri­ge­ste fa­mi­lie.

Selv om fa­mi­li­en fort­sat har en for­mue på 8,7 mil­li­ar­der kro­ner - en pen­ge­tank de fle­ste nok vil­le va­e­re godt til­fred­se med - så har fa­mi­li­en alt­så in­gen grund til at jub­le, me­ner fle­re er­hverv­s­eks­per­ter. For med for­mu­er i den stør­rel­se bør man ik­ke stil­le sig til­freds med et fald, for­kla­rer Ber­ling­s­kes er­hvervs­re­dak­tør Pe­ter Sup­pli Ben­son:

»Hvis jeg sad på sådan en for­mue, så vil­le jeg bli­ve skuf­fet, hvis den blev min­dre år for år,« si­ger han og for­kla­rer det dår­li­ge re­sul­tat med, at fa­mi­li­en har fo­re­ta­get nog­le for­ker­te in­ve­ste­rin­ger:

»Li­ge nu har de sat­set på blandt an­det ski­be og fly, og det er ba­re ik­ke sa­er­lig spa­en­den­de i øje­blik­ket. Jeg vil­le va­e­re skuf­fet, hvis jeg sad med hån­den på pen­ge­kas­sen hos Kirk Ka­pi­tal (fa­mi­li­ens pri­va­te in­ve­ste­rings­sel­skab, red.),« si­ger han. Tos­se­de in­ve­ste­rin­ger For­fat­ter og jour­na­list Sø­ren Jakob­sen, der gen­nem man­ge år har fulgt Le­go-fa­mi­li­en ta­et, og som har skre­vet fle­re bø­ger om fa­mi­li­ens øko­no­mi, kal­der det ’en ka­ta­stro­fal be­slut­ning’ for fa­mi­li­en Kirk Johansen, at den lod sig kø­be ud af Le­go.

Han pe­ger og­så på Kirk Ka­pi­tals in­ve­ste­rin­ger som den sto­re år­sag til, at fa­mi­li­en stort set ik­ke har for­må­et at øge sin for­mue, si­den den for­lod Le­go.

»Det går ik­ke rig­tig godt for dem. Når man har ot­te mil­li­ar­der, så skulle man med al­min­de­lig god for­ret­nings­sans kun­ne tje­ne et pa­ent be­løb, for ek­sem­pel ved at for­ren­te dem med 7-9 pro­cent. Det ale­ne vil­le gi­ve 7-800 mil­li­o­ner kro­ner om året,« si­ger han og hol­der sig ik­ke til­ba­ge med kri­tik­ken:

»Det er nog­le tos­se­de in­ve­ste­rin­ger, de har gjort,« si­ger for­fat­te­ren.

BT har spurgt Kirk Ka­pi­tals ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bjar­ne Am­mitzbøll, om han og fa­mi­li­en Kirk Johansen er til­fred­se med de­res in­ve­ste­rin­ger. Han har med­delt, at Kirk Ka­pi­tal ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer.

Hel­ler ik­ke Kirk Kri­sti­an­sen-fa­mi­li­en har lyst til at kom­men­te­re, hvor­dan de har det med, at de­res for­mue er ste­get så me­get. Kirk­bis kom­mu­ni­ka­tions­chef hen­vi­ser til sel­ska­bets års­rap­port, hvor pro­fit­ten be­teg­nes som ’til­freds­stil­len­de’. Jeg vil­le va­e­re skuf­fet, hvis jeg sad med hån­den på pen­ge­kas­sen hos Kirk Ka­pi­tal (1)* Fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen Ge­ne­ra­tion: Virk­som­hed: Ho­ve­dak­ti­vi­tet: Hjem­sted:

3-4 Kirk­bi og Kirk­bi In­vest (Le­go) Le­ge­tøj og in­ve­ste­rin­ger Bil­lund *Pla­ce­ring sid­ste år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.