’Vo­res tå­l­mo­dig­hed har en gra­en­se’

BT - - NYHEDER -

SIKKERHEDSPOLITIK Tyr­ki­ets løf­te om at hja­el­pe EU med at stop­pe mi­grants­trøm­men mod Eu­ro­pa er be­tin­get af et krav om visum­fri in­drej­se til EU for tyr­ke­re. Iføl­ge EU har tyr­ker­ne end­nu ik­ke ind­fri­et kra­ve­ne i af­ta­len, og der­for er den ik­ke fal­det på plads.

Efter et mø­de med sin dan­ske kol­le­ga Kri­sti­an Jen­sen (V) si­ger Tyr­ki­ets uden­rigs­mi­ni­ster, at der skal ske no­get snart.

»Hvis vi har en kon­kret kø­re­plan, så kan vi ven­te til slut­nin­gen af ok­to­ber. Ja, vi ven­ter med tå­l­mo­dig­hed, men vo­res tå­l­mo­dig­hed har en gra­en­se,« si­ger Mevlüt Ca­vu­sog­lu på et pres­se­mø­de med Kri­sti­an Jen­sen i Anka­ra.

Han po­in­te­r­er, at af­ta­len om visum­fri rej­ser skulle va­e­re fal­det på plads fra ok­to­ber. Ter­r­or­love står i vej­en Mel­din­gen fra EU har va­e­ret, at der er be­ty­de­li­ge kna­ster, hvor Tyr­ki­et ik­ke har le­ve­ret det af­tal­te. Blandt an­det med hen­syn til Tyr­ki­ets an­ti­ter­r­or­love.

»Som I kan fo­re­stil­le jer, er det ik­ke sa­er­lig re­a­li­stisk, hvis man kra­e­ver, at vi aen­drer vo­res an­ti­ter­r­or­love på et tids­punkt, hvor vi skal hånd­te­re så man­ge ter­r­or­grup­per, her­un­der Fet­hul­lah Gü­lens ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion,« si­ger mi­ni­ste­ren.

EU er klar til at hand­le hur­tigt, hvis Tyr­ki­et kan op­fyl­de sin del af af­ta­len, si­ger den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster.

»For os er det vig­tig­ste ik­ke en da­to. Det er en af­kla­ring af de krav og kri­te­ri­er, som vi har stil­let op. For min skyld kan det her bli­ve af­kla­ret hur­ti­ge­re, hvis Tyr­ki­et er klar til at le­ve­re på kri­te­ri­er­ne,« si­ger Jen­sen, der un­der­stre­ger, at Tyr­ki­et ik­ke får ra­bat på af­ta­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.