Top­mø­de i bør­ne­høj­de

BT - - NYHEDER -

STØTTEARBEJDE Kul­tu­rel­le til­bud til børn og un­ge er me­re end et go­de, der er rart at ha­ve. Mu­sik, kunst, lit­te­ra­tur og sku­e­spil er en livs­nød­ven­dig­hed i børns hver­dag. Det me­ner Dort­he Fo­ged, der er stif­ter af or­ga­ni­sa­tio­nen Barn­drøm­men, som 3. og 4. ok­to­ber af­hol­der Danmarks før­ste bør­ne­kul­tu­rel­le top­mø­de. Top­mø­det skal sam­le vi­den om og in­spira­tion til, hvor­dan kom­mu­ner og kul­turin­sti­tu­tio­ner gen­nem kunst kan hja­el­pe isa­er ud­sat­te børn og un­ge til at ud­fol­de de­res kre­a­ti­ve og fag­li­ge ev­ner.

»Det er ån­de­lig fø­de. Det er livs­gla­e­de, triv­sel, ind­sigt og fa­el­les­skab. Det ud­vi­der bør­ne­nes ho­ri­sont, og her er der et po­ten­ti­a­le, som vi kan an­ven­de til bør­ne­nes for­del.«

»Det kan ske ved un­der­vis­ning i sko­len med dyg­ti­ge og kre­a­ti­ve la­e­re­re, der kan in­tro­du­ce­re dem for al­le kun­stens fag­om­rå­der, men og­så gen­nem fri­tidsak­ti­vi­te­ter og op­le­vel­ser uden for sko­len.« en hø­je­re livskva­li­tet og fle­re mu­lig­he­der for at ud­fol­de sig.«

»Ud over at sam­le re­le­vant vi­den skal vi ha­ve høj­net in­ter­es­sen for om­rå­det. Kunst og kul­tur er ik­ke et

det er et Vi skal ha­ve løf­tet de børn, der ka­em­per med at bry­de med en ne­ga­tiv so­ci­al arv. Det kan va­e­re me­get sva­ert at gø­re ale­ne, og der­for er vi nødt til at vi­se dem, at der er en ver­den uden for det mil­jø, de er i til dag­lig. Det er det, kunst og kul­tur og­så kan.« Styr­ker selvva­er­det

»Det kan vi­se dem, der har det sva­ert i de bog­li­ge fag, at de har nog­le an­dre tan­gen­ter at spil­le på. Hvis man kla­rer sig dår­ligt i ma­te­ma­tik el­ler dansk, kan det va­e­re, man i ste­det er god til at spil­le et in­stru­ment el­ler ma­le.

Det styr­ker de­res selvva­erd, og når Vi skal ha­ve løf­tet de børn, der ka­em­per med at bry­de med en ne­ga­tiv so­ci­al arv man op­le­ver de suc­ce­ser, lag­rer det sig i krop­pen, og det gør det let­te­re at kla­re de ting, man el­lers ka­em­per med til dag­lig. Kunst og kul­tur er ik­ke flø­de­skum på ka­gen, det er en livs­nød­ven­dig­hed.«

»Den er sim­pelt­hen for til­fa­el­dig. Der er nog­le rig­tig fi­ne en­kel­te ini­ti­a­ti­ver rundt om, men vi skal ha­ve al­le de­le af lan­det med. Der skal ska­bes en stør­re struk­tu­re­ret ind­sats, hvis vi skal nå al­le børn – uan­set de­res so­ci­a­le og geo­gra­fi­ske bag­grund.«

Det bør­ne­kul­tu­rel­le top­mø­de åb­nes man­dag med ni op­la­eg om alt fra kun­stens ind­virk­ning på børns so­ci­a­le ev­ner til fi­nan­si­e­ring af pro­jek­ter.

Må­let er at gi­ve kom­mu­ner og kul­turin­sti­tu­tio­ner in­spira­tion til, hvor­dan de gen­nem kunst og kul­tur kan løf­te FRE­DAG 30. SEP­TEM­BER 2016 børns selv­for­stå­el­se og bi­dra­ge po­si­tivt til de­res ud­vik­ling.

Top­mø­det ar­ran­ge­res af or­ga­ni­sa­tio­nen Barn­drøm­men i sam­ar­bej­de med bri­ti­ske Chil­dren & the Arts, der er stif­tet af prins Char­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.