Sa­se­li­ne bli­ver til Saszeline

BT - - TV/RADIO -

Gen­nem 34 år har den ene halv­del af po­p­duo­en S.O.A.P. va­e­ret kendt som Sa­se­li­ne Sø­ren­sen, men det er slut nu efter et be­søg hos en nu­mero­log.

Saszeline Emanuelle Drey­er er sangsil­dens nye navn, af­slø­rer hun på sin blog, wuhuw. dk.

Da Drey­er kom til ver­den, blan­de­de hen­des fora­el­dre et ma­lay­sisk og dansk navn sam­men til Sa­se­li­ne, men fle­re gan­ge har hun få­et at vi­de, at det var ’lidt hårdt’ og ’ik­ke hav­de den rig­ti­ge ener­gi’.

»Helt kon­kret hu­sker jeg den­ne sa­et­ning, nu­mero­lo­gen sag­de me­get klart og ty­de­ligt:« ’Du byg­ger no­get op, for at det he­le skal fal­de sam­men, og at du mi­ster det. Man­ge gan­ge uden grund el­ler for­kla­ring’, skri­ver hun i blo­gind­la­eg­get.

Nu­mero­lo­ger me­ner nem­lig, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem bog­stav­kom­bi­na­tio­ner be­reg­net ud fra talva­er­di­er og ens ener­gi. Og det fik Saszeline Emanuelle Drey­er til at skrot­te Sa­se­li­ne Sø­ren­sen.

»En vig­tig ting var at be­hol­de mit for­navn. Jeg kan uan­set hvad ik­ke hed­de et an­det for­navn. Det vil­le va­e­re for ma­er­ke­ligt. Men hav­de ik­ke no­get imod at til­fø­je et mel­lem­navn og aen­dre mit ef­ter­navn. Jeg lig­ner al­li­ge­vel ik­ke en frø­ken Sø­ren­sen,« skri­ver hun. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 38 Nem: 39, Mel­lem: 77, Sva­er: 158

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.