Hånd­bold

BT - - TV -

Sa­e­so­nens før­ste Cham­pions Le­ague-hjem­me­kamp for Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg by­der på et be­søg af dan­sker­klub­ben Flens­burg. He­le ot­te dan­ske­re er med hos ty­sker­ne - blandt an­dre OL-guld­vin­der­ne Hen­rik Toft Hansen og Las­se Svan. For BSV's Mi­cha­el V. Knud­sen bli­ver der ta­le om et gen­syn med hans hjer­te­klub gen­nem ni sa­e­so­ner. DR1: 16.35

Ro­bert og Mi­cha­el går sam­men om at rø­ve tre mil­li­o­ner dol­lars i narko­pen­ge fra en bank i Te­xas – men de får no­get af et chok, da der lig­ger 40 mil­li­o­ner ekstra i bok­sen. De bli­ver end­nu me­re for­bløf­fe­de, da det går op for dem, at de beg­ge har lø­jet om de­res iden­ti­tet, og de beg­ge er un­dercover-agen­ter – men fra hvert de­res bu­reau. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.