SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2003.

Den 19-åri­ge New Yor­ker-pi­ge Dap­h­ne Rey­nolds rej­ser til Lon­don for at mø­de sin far Hen­ry, som hun al­drig har kendt. Han er po­li­ti­ker og kom­mer fra en gam­mel og rig bri­tisk fa­mi­lie – det er no­get helt an­det end Dap­h­nes ame­ri­kan­ske bag­grund med en flip­pet mor, der er san­ge­r­in­de. Dap­h­ne er fast be­slut­tet på at bli­ve en del af sin fars ver­den, og ar­bej­der på at la­e­re de ri­ge eng­la­en­de­res stil, eti­ket­te og sprog. Un­der­vejs kom­mer Dap­h­ne i tvivl om det er det rig­ti­ge at gø­re. Må­ske skal hun hel­le­re for­bli­ve tro mod sig selv? Hun fin­der på en smart og klog løs­ning. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Den­nie Gor­don. TV 2 kl. 16.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.