F

BT - - SPORTEN -

VARM PÅ BENDTNER Der var ik­ke man­ge, der hav­de set Ni­ck­las Bendtner hav­ne i Not­ting­ham Fo­rest efter et halvt år som klub­løs. Alt­så med­min­dre man har et ind­gå­en­de kend­skab til klub­bens sport­s­di­rek­tør, Pedro Pe­reira. Det op­sigtsva­ek­ken­de skif­te skyl­des nem­lig i høj grad po­rtu­gi­se­ren, der blev an­sat i ju­ni i år efter at ha­ve be­stridt sam­me stil­ling hos ita­li­en­ske Fi­o­ren­ti­na i sid­ste sa­e­son og la­en­ge har va­e­ret lun på den 28-åri­ge an­gri­ber.

BT kan nu af­slø­re, at Pe­reira al­le­re­de sid­ste år for­søg­te at gaf­le den dan­ske an­gri­ber, mens han sta­dig var på kon­trakt i ty­ske Wol­fsburg. Kil­der cen­tralt pla­ce­ret i klub­ben si­ger til BT, at Pe­reiras am­bi­tion for som­me­rens trans­fer­vin­due var at fin­de en ’topkva­li­tetsan­gri­ber’. Og her na­evn­te po­rtu­gi­si­ske Pe­reira med det sam­me Bendtner som sit stør­ste øn­ske. Den­ne gang skulle det lyk­kes.

Da Pe­reira sid­ste som­mer så sig varm på Ni­ck­las Bendtner, var vil­kå­re­ne for po­rtu­gi­se­ren nem­lig li­ge så sva­e­re, som in­ter­es­sen var stor. Ty­sker­ne na­eg­te­de at sa­el­ge dan­ske­ren på trods af in­ten­se for­søg fra Fi­o­ren­ti­na og Pe­reiras si­de. Fak­tisk gad de end ik­ke hø­re på, hvad Fi­o­ren­ti­na hav­de at til­by­de.

Blot ni må­ne­der se­ne­re skil­te Bendt­ners og Wol­fsburgs ve­je el­lers, da dan­ske­ren blev frit­stil­let gra­tis og løst fra sin kon­trakt, efter par­ter­ne var kom­met på kant med hin­an­den.

»Det, tror jeg, beg­ge par­ter var til­fred­se med«, har Bendtner tid­li­ge­re sagt til BT om skilsmissen med Wol­fsburg. Tre ugers for­hand­lin­ger Alt imens Bendtner tra­e­ne­de med i FC Kø­ben­havn hen over som­me­ren, jag­te­de han og agent Ivan Marko Be­nes in­ten­sitvt mu­lig­he­den for at ven­de til­ba­ge til Eng­land. Qu­e­ens Park Ran­gers og Norwich stod klar, men da Not­ting­ham Fo­rest kom på ba­nen i be­gyn­del­sen af au­gust, spid­se­de kam­pen til om dan­ske­ren.

For­hand­lin­ger­ne fandt sted over tre uger, hvor Pe­reira ar­bej­de­de hårdt for at få en­der­ne til at mø­des rent øko­no­misk. Un­der­vejs var po­rtu­gi­se­ren be­kym­ret for, om Bendtner vil­le skif­te til den en­gel­ske Cham­pions­hip set i ly­set af, at han i sid­ste sa­e­son hav­de spil­let Cham­pions Le­ague for Wol­fsburg. Men Bendtner var op­sat på at gø­re Eng­land til sit hjem igen.

Til sidst fandt Not­ting­ham Fo­rest og dan­ske­ren hin­an­den, og Pe­reira fik langt om la­en­ge klø­er­ne i sin øn­ske­spil­ler, som han gjor­de til klub­bens bedst be­tal­te med en årsløn på cir­ka 12 mio. kr.

»Jeg øn­ske­de at kom­me til­ba­ge til Eng­land, og da Not­ting­ham Fo­rest meld­te sig, var vi straks lyd­hø­re. Klub­bens hi­sto­rie ta­ler for sig selv,« sag­de Ni­ck­las Bendtner, da han blev pra­e­sen­te­ret.

BT har fore­holdt Pedro Pe­ri­e­ra for­hand­lings­for­lø­bet, men det øn­sker han ik­ke at kom­men­te­re.

»Vi er ut­ro­ligt gla­de for Ni­ck­las i klub­ben. Bå­de på og uden for ba­nen er vi me­get til­fred­se med ham,« ly­der det spar­somt Pe­reira til BT.

Ni­ck­las Bendtner har un­der­skre­vet en to­årig kon­trakt med Not­ting­ham Fo­rest. Tirs­dag aften kom før­ste af­kast af in­ve­ste­rin­gen, da dan­ske­ren score­de sit før­ste mål for klub­ben, og hvis han hur­tigt sa­et­ter fle­re mål ind bag Cham­pions­hip-må­l­ma­en­de­ne, er det ik­ke ure­a­li­stisk, at Pe­reira al­le­re­de na­e­ste som­mer må ka­em­pe på at hol­de på dan­ske­ren. El­ler va­e­re tvun­get til at sa­el­ge for at tje­ne på ham.

Men ind­til vi­de­re skal Ni­ck­las Bendtner i før­ste om­gang for al­vor i gang på ba­nen. I mor­gen ga­el­der det ude­kam­pen mod Bri­stol Ci­ty. Vi er utro­lig gla­de for Ni­ck­las i klub­ben. Bå­de på og uden for ba­nen er vi me­get til­fred­se med ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.