Ha­rei­de lu­rer på Bendtner

BT - - SPORTEN -

COMEBACK I SIG­TE I går blev An­dreas Bjel­land ud­ta­get som 23. og sid­ste mand i den trup, der skal mø­de Po­len og Mon­te­ne­gro i de kom­men­de VMkva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Der­med blev det ik­ke til et lands­holdsco­me­ba­ck for Ni­ck­las Bendtner, der tirs­dag score­de sit før­ste mål for Fo­rest i 1-1-kam­pen mod Ful­ham. Der­til la­der ti­den sta­dig at va­e­re for ung for Bendtner, der end­nu ik­ke er helt op­pe i van­li­ge om­drej­nin­ger efter et halvt år på si­de­linj­en. Ha­rei­de har ik­ke va­e­ret alt for åben­mun­det om­kring si­ne pla­ner med Bendtner, hvis han skulle ven­de til­ba­ge til top­for­men. Mel­din­gen har dog va­e­ret klar på det ge­ne­rel­le plan: Man skal va­e­re fit og spil­le for at kom­me på landsholdet. Der­for røg Bendtner ud af trup­pen un­der sin hal­vår­li­ge fod­bold-sab­bat, men no­get ty­der på, at land­stra­e­ner Age Ha­rei­de har holdt – og fort­sat hol­der – et vå­gent øje med an­gri­be­ren og mu­lig­vis har over­ve­jet hans form i for­hold til de kom­men­de kam­pe. Ta­et di­a­log Kil­der i Not­ting­ham Fo­rest forta­el­ler nem­lig til BT, at DBU og Ha­rei­de har va­e­ret i di­a­log med tra­e­ner­sta­ben for at hø­re na­er­me­re om Bendt­ners si­tu­a­tion og sta­tus i det en­gel­ske.

Sport­s­di­rek­tør i Fo­rest, Pedro Pe­reira, øn­sker dog ik­ke at for­hol­de sig til BTs op­lys­nin­ger.

»Vi hå­ber selv­føl­ge­lig, at Ni­ck­las igen er at fin­de på landsholdet in­den la­en­ge, og vi vil va­e­re lyk­ke­li­ge på hans veg­ne, hvis han bli­ver ud­ta­get igen,« si­ger han til BT.

DBU hen­vi­ser til Ha­rei­des ud­ta­lel­ser på man­da­gens pres­se­mø­de, hvor nord­man­den for­kla­re­de, at han selv­føl­ge­lig er op­da­te­ret på re­le­van­te spil­le­res si­tu­a­tion bå­de på kort og lang sigt, men nord­man­den øn­sker ik­ke at kom­men­te­re na­er­me­re på spil­le­re, der ik­ke er ud­ta­get til landsholdet på nu­va­e­ren­de tids­punkt.

Bendt­ners se­ne­ste land­skamp da­te­rer sig til­ba­ge til EM-play­of­f­kam­pe­ne mod Sve­ri­ge i novem­ber 2015, hvor Dan­mark sam­let tab­te 4-3 og gik glip af EM-slut­run­den. An­gri­be­ren har ind­til vi­de­re spil­let 74 land­skam­pe

med 29 mål til føl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.