Dol­berg Dy­na­mit

BT - - SPORTEN -

af, da han blev mat­chvin­der for Ajax i Eu­ro­pa Le­ague-op­gø­ret mod bel­gi­ske Stan­dard Liège.

Den un­ge dan­sker kom sid­ste år fra Sil­ke­borg til Ajax’ U19-hold, og i den­ne sa­e­son er han ryk­ket op på klub­bens første­hold. Og den chan­ce har han gre­bet med beg­ge ha­en­der. Fo­re­lø­big er det ble­vet til seks kam­pe i den hol­land­ske AEres­di­vi­sion og fi­re scor­in­ger, et en­kelt mål i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen, og i går stemp­le­de den un­ge an­gri­ber så ind med sit før­ste mål i Eu­ro­pa Le­ague.

Efter 28 mi­nut­ter ryk­ke­de Dol­berg på tva­ers af ba­nen og bag­om Stan­dard-for­sva­ret med dan­ske Ale­xan­der Scholz i et per­fekt ti­met løb og blev spil­let fri på kan­ten af fel­tet. Han ek­se­kve­re­de iskoldt med et fladt skud helt ude ved den mod­sat­te stol­pe. Et mål, der bå­de de­mon­stre­re­de høj fod­bold-in­tel­li­gens og ind­byr­des for­stå­el­se med hold­kam­me­ra­ten Ber­trand Tra­oré, som lag­de stik­nin­gen, der split­te­de Stan­dard­for­sva­ret ad.

Dol­berg fik de­but på U21-landsholdet i 4-0 sej­ren over Wa­les for en lil­le må­ned si­den, hvor han og­så kom på scor­ings­li­sten, selv­om han kun fik de sid­ste 20 mi­nut­ter. Men hvis han fort­sa­et­ter sin eks­plo­si­ve ud­vik­ling, ban­ker han snart på til Åge Ha­rei­des A-lands­hold.

I an­den halv­leg pres­se­de de bel­gi­ske ga­e­ster på for ud­lig­nin­gen, men Ajax holdt stand. Las­se Schö­ne, som spil­le­de på midt­ba­nen, blev ta­get ud efter 62 mi­nut­ter, men mat­chvin­der Dol­berg kun­ne ta­ge plads på ba­en­ken ved si­den af ham syv mi­nut­ter se­ne­re. Men han hav­de le­ve­ret en sta­erk ind­sats og sco­ret det af­gø­ren­de mål, og det var nok til, at UEFA kå­re­de ham til kam­pens spil­ler. Skal be­skyt­tes Ajax-tra­e­ner Pe­ter Bosz var efter kam­pen ik­ke sik­ker på, at han vil bru­ge sin dan­ske te­e­na­ge-an­gri­ber i søn­da­gens kamp mod Utre­cht. Han er ban­ge for, at Dol­berg ik­ke kan hol­de til tre kam­pe på en uge:

»Vi er nødt til at va­e­re for­sig­ti­ge med ham og gi­ve ham ro. Men vi kan og­så gø­re det ved at la­de ham stå over ved tra­e­nin­gen. Vi kan af­la­ste ham på fle­re må­der,« sag­de Bosz iføl­ge De Te­le­graaf.

Sej­ren be­ty­der, at Ajax nu har to sejre i de to før­ste EL-kam­pe og er ale­ne i spid­sen af grup­pe G, mens Cel­ta Vi­go med Da­ni­el Wass og Pio­ne Si­sto er på an­den­plad­sen. De to hold mø­des i øv­rigt i den na­e­ste run­de i Spa­ni­en den 20. ok­to­ber.

»I øje­blik­ket står Kas­per ved bun­den af trap­pen, og det her er det før­ste trin. Han skal fort­sa­et­te med at ta­ge skridt på skridt opad,« sag­de Ajax-sport­s­di­rek­tør Marc Over­mars for et par da­ge si­den til BT om den un­ge an­gri­ber.

I af­tes tog han end­nu et trin op ad trap­pen.

DAN­SKE MÅLMAGERE SÅDAN HAR DOLBERGS an­grebs­kon­kur­ren­ter kla­ret sig i den­ne sa­e­son: PÅ LANDSHOLDET: NI­CO­LAI JØR­GEN­SEN, 25 år, Fey­eno­ord: 6 mål AN­DREAS COR­NE­LI­US, 23 år, FC Kø­ben­havn: 9 mål PIO­NE SI­STO, 21 år, Cel­ta Vi­go: 7 mål (6 for FC Midtjyl­land, 1 for Cel­ta) YUS­SUF POUL­SEN, 22 år, RB Leipzig: 0 mål IK­KE PÅ LANDSHOLDET: KAS­PER DOL­BERG, 18 år, Ajax: 6 mål MAR­TIN BRAITHWAITE, 25 år, Toulou­se: 4 mål NI­CK­LAS BENDTNER, 28 år, Not­ting­ham Fo­rest: 1 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.