Dal og Es­b­jerg i løn­strid

BT - - SPORTEN -

KON­FLIKT sta­dig på vo­res løn­nings­li­ste,« si­ger Kri­stof­fer Kri­sten­sen, der va­el­ger at tie på spørgs­må­let om, hvor­vidt klub­bens for­hand­lings­tak­tik kan be­trag­tes som en ’ud­mat­tel­ses­krig’ ind­til Jonas Dal har ac­cep­te­ret klub­bens øko­no­mi­ske til­bud.

Hvor lang Jonas Dals op­si­gel­ses­pe­ri­o­de er, har BT ik­ke kun­net få be­kra­ef­tet, da Jonas Dal ik­ke øn­sker at gå i de­tal­jer i sa­gen. Har få­et hen­ven­del­ser Han si­ger dog, at han trods sin plud­se­li­ge Es­b­jerg-exit ik­ke er skra­emt fra at på­ta­ge sig et nyt job.

»Men det er i øv­rigt hel­ler ik­ke mu­ligt for mig i øje­blik­ket ef­ter­som jeg jo er sus­pen­de­ret fra job­bet i Es­b­jerg,« si­ger Jonas Dal og til­fø­jer:

»Hen over som­me­ren har jeg mod­ta­get en hånd­fuld jobhen­ven­del­ser. Jeg har lyt­tet åbent til dem, men sagt at jeg i øje­blik­ket er på kon­trakt i Es­b­jerg, og at jeg der­for ik­ke har mu­lig­hed for at si­ge ja til en an­sa­et­tel­se.«

Men selv om tra­e­ner­ger­nin­gen ind­til vi­de­re er lagt på hyl­den, har Hen over som­me­ren har jeg mod­ta­get en hånd­fuld jobhen­ven­del­ser. Jeg har lyt­tet åbent til dem, men sagt at jeg i øje­blik­ket er på kon­trakt i Es­b­jerg, og at jeg der­for ik­ke har mu­lig­hed for at si­ge ja til en an­sa­et­tel­se Jonas Dal de se­ne­ste må­ne­der ik­ke lig­get på den la­de si­de.

»Min gra­es­pla­e­ne har al­drig va­e­ret så vel­ple­jet som nu, og jeg har haft mu­lig­hed for at til­brin­ge me­re tid sam­men med fa­mi­li­en,« si­ger Jonas Dal, der des­u­den har af­lagt ga­este­vi­sit­ter hos si­ne tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ve­re i FC Midtjyl­land, Ho­bro IK samt idra­ets­højsko­len i Ikast. Og snart går tu­ren til Aar­hus. »Jeg har et godt for­hold til Glen Rid­ders­holm, som jeg skal til at spil­le bad­min­ton med. Han har sagt, at jeg er vel­kom­men til at kom­me og føl­ge hans tra­e­ning i AGF,« si­ger Jonas Dal.

Kon­tak­ten til dansk fod­bold fort­sa­et­ter Jonas Dal alt­så med at hol­de ved li­ge, og så sent som søn­dag var han blandt til­sku­er­ne på MCH Are­na i Her­ning, da FC Midtjyl­land be­sej­re­de AC Hor­sens 5-2.

»Nog­le vil­le må­ske tro, at jeg har det fint med, at Es­b­jerg er sidst i Su­per­liga­en. Men sådan for­hol­der det sig ik­ke. Tva­er­ti­mod fø­ler jeg med man­ge af hol­dets spil­le­re, og jeg er ae­r­ger­lig over, at jeg ik­ke fik chan­cen for at fø­re mi­ne ide­er igen­nem. Ek­sem­pel­vis hav­de jeg gla­e­det mig til, mel­lem me­get an­det, at jeg i den­ne sa­e­son skulle gi­ve fle­re af klub­bens un­ge spil­le­re, som jeg gav de­but (Jep­pe Højb­jerg, Marco Lund, Mark Brink, Mat­hi­as Kri­sten­sen, red.) end­nu me­re spil­le­tid,« si­ger han.

Én af de ting som Jonas Dal i Es­b­jerg fB blev kri­ti­se­ret for, var af­vik­lin­gen af en over­le­vel­ses­tur før in­de­va­e­ren­de sa­e­son.

»Set i baks­pej­let var spil­ler­ne nok ik­ke pa­ra­te til et ini­ti­a­tiv som det­te. Det har jeg la­ert af. Så når jeg for­hå­bent­lig igen er til­ba­ge i et ch­eftra­e­nerjob, vil jeg i en lig­nen­de si­tu­a­tion stik­ke fin­ge­ren i jor­den og over­ve­je om en over­le­vel­ses­tur er det, der kan brin­ge den på­ga­el­den­de trup vi­de­re,« si­ger Jonas Dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.