NØG­LEN TIL

BT - - SPORTEN -

SELV­TIL­LID Selv­til­li­den er i top hos Rory McIl­roy in­den star­ten på we­e­ken­dens Ry­der Cup mel­lem USA og Eu­ro­pa. »Mit spil fun­ge­re­de per­fekt, og sja­el­dent har min form va­e­ret bed­re end nu,« sag­de den 27-åri­ge nor­dir­ske gol­f­spil­ler ved et pres­se­mø­de, efter han søn­dag var strø­get til tops ved FedEx Cup-tur­ne­rin­gen i USA og der­med hav­de ind­kas­se­ret en re­kord­s­tor før­ste­pra­e­mie på knap 70 mio. kro­ner.

Rory McIl­roy tror på eu­ro­pa­ei­sk suc­ces i den pre­sti­ge­fyld­te hold­kamp på Ha­zel­ti­ne-ba­nen i den ame­ri­kan­ske by Cha­ska, Min­neso­ta.

»Vi har et sta­er­kt hold, der har po­ten­ti­a­let til at vin­de,« sag­de han og hen­vi­ste til de sto­re sejre, som hans hold­kam­me­ra­ter på Eu­ro­pa-hol­det har ero­bret de se­ne­ste må­ne­der: OL-guld til Justin Ro­se og ma­jor-sejre til såvel Hen­rik Sten­son (US Open) som Dan­ny Wil­let (Ma­sters).

Det er el­lers kun få uger si­den, at Rory McIl­roys hu­mør var på nul­punk­tet.

I som­mer kik­se­de han cut­tet til bå­de US Open og PGA Cham­pions­hips, li­ge­som han røg ind i en gi­gan­tisk me­di­e­storm i for­bin­del­se med af­bud­det til de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro.

»Det har ik­ke va­e­ret min bed­ste pe­ri­o­de i kar­ri­e­ren, og set i baks­pej­let bur­de jeg må­ske ik­ke ha­ve meldt af­bud til OL. Men på tids­punk­tet, da be­slut­nin­gen skulle ta­ges, var jeg ban­ge for at bli­ve stuk­ket og virus­smit­tet af zi­ka­myg­gen, der jo har ha­er­get i Bra­si­li­en. Om fi­re år er der OL i Tokyo. Jeg vil ik­ke al­le­re­de nu af­vi­se, at jeg ved den lej­lig­hed stil­ler op,« sag­de Rory McIl­roy i Bo­ston til BT for få uger si­den ved den an­den af de fi­re FedEx Cup-tur­ne­rin­ger. Rory McIl­roy vandt og har si­den fulgt op på sin suc­ces. »Jeg har for­bed­ret min put­ting,« lød hans kort­fat­te­de for­kla­ring. Nøg­le­spil­ler Den tid­li­ge­re dan­ske Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­rings­vin­der Jep­pe Hul­da­hl, der er eks­pert­kom­men­ta­tor på tv-ka­na­len CMo­re, be­teg­ner Rory McIl­roy som Eu­ro­pa-hol­dets nøg­le­spil­ler.

»Han skal top­pra­este­re, hvis Eu­ro­pa skal vin­de,« si­ger Jep­pe Hul­da­hl og til­fø­jer:

»Jeg er sik­ker på, at vi får en McIl­roy i top­form at se. Efter en re­sul­tat­ma­es­sig svin­gen­de sa­e­son­start er hans selv­til­lid me­ga­stor efter op­rejs­nin­gen ved FedEx Cup.«

Jep­pe Hul­da­hl ser og­så frem til at føl­ge spa­ni­e­ren Ser­gio Garcia.

»Han har li­ge­som McIl­roy stor Ry­der Cup-er­fa­ring. Des­u­den er han en dyg­tig hold­spil­ler, der ny­der at re­pra­e­sen­te­re Eu­ro­pa. Selv­om hans re­sul­ta­ter på det se­ne­ste ik­ke har va­e­ret spe­ci­elt go­de, for­ven­ter jeg, at han vil sco­re fle­re po­int til Eu­ro­pa,« si­ger Jep­pe Hul­da­hl. Hvad er det så, der gør Ry­der Cup’en spe­ci­el? »Det er i hvert fald ik­ke pen­ge­pra­e­mi­er­ne. Dem er der nem­lig in­gen af. Men de fle­ste spil­le­re el­sker at del­ta­ge i hold­dy­sten mel­lem Eu­ro­pa og USA, for­di den ad­skil­ler sig va­e­sent­ligt fra de man­ge in­di­vi­du­el­le tur­ne­rin­ger, de til dag­lig del­ta­ger i. USA er fa­vo­rit til sej­ren. Men de­res spil­le­re ta­en­ker me­re på sig selv end eu­ro­pa­e­er­ne, der på kryds og tva­ers i for­bin­del­se med tur­ne­rin­ger­ne på Eu­ro­pe­an Tou­ren ger­ne går ud og spi­ser med hin­an­den. Kort sagt: Jeg tror, at der er stør­re fa­el­les­skabs- og hold­fø­lel­se hos eu­ro­pa­e­er­ne end ame­ri­ka­ner­ne,« si­ger Jep­pe Hul­da­hl.

Ry­der Cup be­gyn­der i dag kl. 14.30 dansk tid og kan blandt an­det føl­ges på Vi­a­sat Golf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.