SLINGREKURS

BT - - SPORTEN - FOTO: AFP/GRAND PRIX PHOTO

BT I MA­LAY­SIA Der er byg­get nye ho­spi­ta­li­ty-byg­nin­ger til al­le team i pad­do­ck­en på Se­pang-ba­nen ved Ku­a­la Lum­purs in­ter­na­tio­na­le luft­havn. Men det er og­så det ene­ste nye i Re­nault-lej­ren: Det er sta­dig ik­ke be­slut­tet, hvem der skal kø­re de gu­le ra­ce­re i 2017. Ke­vin Magnus­sen sid­der på ter­ras­sen uden for den nye byg­ning. Tem­pe­ra­tu­ren har run­det 33 gra­der, og der er 36 ti­mer til Re­naults 2017-op­tion ud­lø­ber. Når klok­ken slår 24.00 nat­ten til i dag, er han fri af al­le 2017-for­plig­tel­ser i for­hold til Re­nault. Men op­tions-ud­lø­bet aen­drer re­elt ik­ke no­get – det er ik­ke, for­di Ke­vin Magnus­sen har en 2017-kon­trakt med et an­det team lig­gen­de klar til un­der­skrift.

»Det er fru­stre­ren­de ik­ke at vi­de, hvad jeg skal na­e­ste år,« si­ger han og til­fø­jer:

»Jeg vil ha­ve frem­ti­den på plads så hur­tigt som mu­ligt.«

Men Re­nault-le­del­sen, der i uge­vis åben­lyst har kig­get efter al­ter­na­ti­ver til dan­ske­ren, har ik­ke travlt.

»Jeg kan ik­ke for­stå det. Det må va­e­re nemt at ta­ge en be­slut­ning. Sådan!« si­ger Magnus­sen.

Han har na­tur­lig­vis 2014-sa­e­so­nen i bag­ho­ve­det. Den­gang tog McLa­ren først en be­slut­ning om hol­dets 2015-kø­re­re kort før jul, og Magnus­sen stod plud­se­lig uden fast ar­bej­de.

»Dén tur vil jeg helt sik­kert ik­ke igen­nem en gang til. Men det, tror jeg hel­ler ik­ke, sker. Jeg tror, der kom­mer en be­slut­ning snart,«si­ger han.

»Jeg vil i hvert fald ik­ke ven­te til en uge in­den den før­ste vin­ter­test (på Je­rez­ba­nen i fe­bru­ar, red.) – helt sik­kert ik­ke. Men det tror jeg hel­ler ik­ke bli­ver ak­tu­elt.«

Når op­tio­nen ud­lø­ber, kan han for­hand­le til al­le si­der.

»Så kan jeg selv ta­ge en be­slut­ning, men der er man­ge an­dre kø­re­re in­de i bil­le­det. Jeg ved ik­ke, hvad der sker.«

Da han bli­ver spurgt, om hans ma­na­ger har talt med an­dre team – for ek­sem­pel Det er fru­stre­ren­de ik­ke at vi­de, hvad jeg skal na­e­ste år Wil­li­ams el­ler Sau­ber – sva­rer Magnus­sen hur­tigt: »Jeg har fak­tisk ik­ke en ma­na­ger.« Hans loy­a­le sponsor, Best­sel­ler-ejer An­ders Holch Povls­en, har va­e­ret til ste­de i pad­do­ck­en ved de se­ne­ste tre løb. Her be­søg­te han en ra­ek­ke team for at hø­re om de­res 2017-pla­ner, men han kom­mer ik­ke til Ma­lay­sia i we­e­ken­den.

»Men jeg ta­ler selv med en mas­se men­ne­sker i pad­do­ck­en,« si­ger Magnus­sen.

»Jeg har va­e­ret i pad­do­ck­en i lang tid ef­ter­hån­den. Det kan godt va­e­re, at jeg kun har kørt to sa­e­so­ner, men jeg har va­e­ret i pad­do­ck­en i man­ge år, og ken­der en mas­se men­ne­sker. Så det er ik­ke no­get pro­blem at ta­le med folk på egen hånd.«

»Og jeg er egent­lig li­geg­lad med, hvad der står i kon­trak­ten – ba­re jeg har en bil at kø­re i.« Må knok­le på An­dre ste­der i pad­do­ck­en ty­der me­get på, at en stør­re ro­ka­de hos mid­ter­hol­de­ne kan va­e­re un­der op­sejl­ning. For ba­re en uge si­den så Ser­gio Pérez og Valt­te­ri Bot­tas ud til at bli­ve hos hen­holds­vis Force India og Wil­li­ams, men nu ska­ber de med for­skel­li­ge ud­ta­lel­ser selv usik­ker­hed om de­res frem­tid.

Beg­ge har va­e­ret na­evnt som po­ten­ti­el­le Re­nault-kø­re­re, og in­den de gi­ver det fran­ske team ren be­sked om de­res 2017-pla­ner, må Ke­vin Magnus­sen og­så fin­de sig i at ven­te.

»Det ene­ste jeg kan gø­re, er at yde mit bed­ste ude på ba­nen,«si­ger Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.