Jan Ø. cho­ke­rer med tid­lig exit

BT - - SPORTEN -

Den dan­ske bad­min­ton­spil­ler Jan Ø. Jør­gen­sen for­må­e­de ik­ke at føl­ge op på sid­ste uges fi­na­le­plads ved Tokyo Open ved det igang­va­e­ren­de Korea Open.

Trods en se­ed­ning som num­mer tre i tur­ne­rin­gen måt­te Jør­gen­sen se sig slå­et i an­den run­de tid­ligt i går dansk tid. Han tab­te 21-18, 18-21, 13-21 til den 36-åri­ge syd­kore­a­ner Lee Hyun Il, der ran­ge­rer som num­mer 21 i ver­den.

Der­i­mod er Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus klar til kvart­fi­na­ler­ne efter sejr på 21-13, 21-11 over Tzu Wei Wang.Her skal den dan­ske num­mer 12 i ver­den mø­de sjet­te­se­e­de­de Son Wan Ho fra Syd­korea. KAN­DI­DAT Mens De Kon­ser­va­ti­ve ka­em­per for ik­ke at ry­ge un­der spa­er­re­gra­en­sen, sti­ler par­tiets tid­li­ge­re kul­tur- og ju­stits­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen mod en in­ter­na­tio­nal top­post i spor­tens ver­den. I mor­gen ud­lø­ber fri­sten for at stil­le op til vi­ce­pra­esi­dent­po­sten i det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, WADA, og 50-åri­ge Bri­an Mik­kel­sen er blandt kan­di­da­ter­ne, be­kra­ef­ter han på sin Fa­ce­book-pro­fil.

»Jeg er den dan­ske re­ge­rings kan­di­dat til po­sten som vi­ce­pra­esi­dent for WADA. Kam­pen mod do­ping, be­skyt­tel­se af de rene udø­ve­res ret­tig­he­der og frem­me af fair kon­kur­ren­cer har gen­nem he­le min po­li­ti­ske kar­ri­e­re fyldt me­get,« skri­ver Bri­an Mik­kel­sen, der var kul­tur­mi­ni­ster – og der­med og­så spor­tens mi­ni­ster – fra 2001 til 2008.

Det er den nu­va­e­ren­de kul­tur­mi­ni­ster, Ber­tel Haar­der (V), der har op­for­dret Bri­an Mik­kel­sen til at stil­le op. Bri­an Mik­kel­sen sad i WADA frem til 2008, hvor han trak sig, for­di hans ar­bej­de som ju­stits­mi­ni­ster tog al ti­den.

Men nu er han klar igen. Og efter de se­ne­ste afsløringer af blandt an­det stats­sty­ret do­ping i Rusland, kan man ro­ligt si­ge, at der er ud­for­drin­ger nok. Tid­li­ge­re vi­ce­pra­esi­dent Da Bri­an Mik­kel­sen ved ud­gan­gen af 2008 stop­pe­de i WADA, lag­de han ik­ke skjul på in­ter­es­sen for at be­stri­de po­sten igen på et se­ne­re tids­punkt. »Jeg kun­ne va­e­re fort­sat, men jeg har så travlt med at va­e­re ju­stits­mi­ni­ster, at det na­er­mest ta­ger he­le mit døgn. Min af­lø­ser bli­ver ik­ke en dan­sker, men det kan man så hå­be, at det bli­ver igen om nog­le år. Jeg vil i hvert fald ik­ke slip­pe om­rå­det, så det kan va­e­re, jeg selv kom­mer til­ba­ge om nog­le år.« Bri­an Mik­kel­sen sad i WADAs ek­se­ku­tiv­ko­mité i seks år. Fra 2004 til 2006 var han vi­ce­pra­esi­dent. Skulle han bli­ve valgt til po­sten igen, vil han sta­dig fort­sa­et­te som med­lem af Fol­ke­tin­get. Han me­ner godt, at han kan få de to ting til at spil­le sam­men. Kam­pen mod do­ping, be­skyt­tel­se af de rene udø­ve­res ret­tig­he­der og frem­me af fair kon­kur­ren­cer har gen­nem he­le min po­li­ti­ske kar­ri­e­re fyldt me­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.