FAR­VEL TIL RI­IS’ LIVSVAERK

BT - - SPORTEN -

EPO­KE ER SLUT Ri­is var selv til ste­de. Tour-vin­de­ren fra tre må­ne­der tid­li­ge­re i 1996 var giraf­fen til fe­sten på Ho­tel Ey­de i hjem­by­en Her­ning.

Med til fe­sten var blandt an­dre Torben Køl­ba­ek, da­va­e­ren­de eli­te­chef i Her­ning Cyk­le Klub (HCK), Alex Pe­der­sen, tid­li­ge­re ama­tør­ver­dens­me­ster, og Best­sel­ler-di­rek­tør Finn Poul­sen - man­den med øko­no­mi­en til at re­a­li­se­re et van­vidspro­jekt.

Tan­ken om et dansk hold var født i ho­ve­d­et på Køl­ba­ek og Pe­der­sen. Og Bri­an Holm, som Ri­is hav­de ta­get med til fe­sten, da de to skulle kø­re seks­da­ge­sløb sam­men i Her­ning kort efter, blev fan­get af pro­jek­tet. Skind­jak­ken »Det be­gynd­te med en ser­vi­et, som jeg sta­dig har, hvor Bri­an Holm skrev un­der til­ba­ge i 1996 til en fest,« for­kla­rer Torben Køl­ba­ek, som i dag er Le­der af Kom­mu­ni­ka­tion, Pres­se & Mar­ke­ting hos MCH Mes­se­cen­ter Her­ning. På ser­viet­ten stod or­de­ne: ’Jeg kø­rer for HCK, in­den jeg for­plig­ter mig til an­dre ting, og som ho­norar skal jeg ha­ve en Jack & Jo­nes­skind­jak­ke’.

Bri­an Holm sat­te sin un­der­skrift sam­men med idé­ma­en­de­ne.

»Den (skind­jak­ken) kom vi så og le­ve­re­de til ham un­der seks­da­ge­slø­bet,« si­ger Torben Køl­ba­ek.

Ri­is fik en ak­tiepost og en plads i be­sty­rel­sen, men ik­ke me­re end det. Han var sta­dig på top­pen af sin ak­ti­ve kar­ri­e­re.

»Det var pla­nen og hå­bet, som vi ik­ke snak­ke­de så me­get om, at han på et tids­punkt vil­le kø­re for hol­det,« forta­el­ler Køl­ba­ek, der blev di­rek­tør i fo­re­ta­gen­det.

Med ejen­doms­ma­eg­ler­ka­e­den Ho­me blev hol­det ’Team Ho­me Jack & Jo­nes’ lan­ce­ret i 1998 med et bud­get på om­kring ot­te mio. kr., og i 2000 ind­fri­e­de man drøm­men om Tour de Fran­ce.

Et tra­et dansk hold blev et ano­nymt, ten­de­ren­de li­ge­gyl­digt, indslag i Tou­ren, men det sto­re var ta­et på.

De va­ri­ge ska­der fra et styrt i 1999 tvang Bjar­ne Ri­is til at stop­pe kar­ri­e­ren i for­å­ret 2000. Men den dan­ske na­tio­nal­helt vil­le me­re i sporten. Et me­de­jer­skab af Danmarks stør­ste cy­kel­hold blev er­stat­tet af en ti­tel som hol­de­jer og di­rek­tør. Med Ri­is ved ro­ret Ak­tio­na­er­kred­sen vil­le me­get ger­ne ha­ve Ri­is i spid­sen for hol­det, forta­el­ler Torben Køl­ba­ek, og den ny­pen­sio­ne­re­de ryt­ter så mu­lig­he­der for at ska­be no­get.

Den fran­ske stjer­ne Lau­rent Ja­la­bert kom til som kap­ta­jn for hol­det, der skif­te­de navn til CSC Ti­sca­li. Det gav vind i sej­le­ne.

Ja­la­bert og Ri­is tog hol­det fra kom­plet Tour-ano­ny­mi­tet i 2000 til to eta­pe­sej­re og en prik­ket bjerg­trø­je året efter.

Eta­pe­pro­fi­len for Ri­is’ tur mod det ul­ti­ma­ti­ve mål - sejr i Tour de Fran­ce - rum­me­de bå­de hår­de styrt og smuk­ke tin­der.

Ty­ler Ha­milt­ons eta­pe­sejr med bra­ek­ket kra­ve­ben og Ivan Bas­sos gen­nem­brud og Giro-sejr brag­te for al­vor CSC-hol­det op i ver­den­stop­pen. Men Bas­sos Tour-drøm blev smadret, da han røg i det blod­plet­te­de Ope­ra­cion Pu­er­to-sving i 2006.

’Kor­kprop­pen’, som Bjar­ne Ri­is po­pu­la­ert kal­des grun­det sin ev­ne til at over­kom­me ned­t­u­re, pop­pe­de op igen og fik sin Tour-sejr i 2008 med Car­los Sa­stre. Men det blev og­så den ene­ste. Kas­se­ret le­ge­tøj

»Nej. Det kor­te svar er nej,« me­ner den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter Thomas Bay, som ken­der Bjar­ne Ri­is og i dag er cy­kel­kom­men­ta­tor på Eu­rosport.

»Han har til­truk­ket folk, som vil­le va­e­re med i det even­tyr. Og den fak­tor ale­ne må man ik­ke un­der­vur­de­re i år­sa­gen til, hvor­for det blev så stort, som det gjor­de.«

Trods for­søg på gen­ta­gel­se med Schleck-brød­re­ne og Al­ber­to Con­ta­dor med Saxo Bank som sponsor kom Tour-tri­um­fen al­drig igen.

Tra­et og slidt af den evi­ge sponsorj­agt som hol­de­jer op­randt da­gen i de­cem­ber 2013. Ri­is solg­te livsva­er­ket til den åben­mun­de­de rus­si­ske sponsor, Oleg Tin­kov, der fy­re­de dan­ske­ren som hol­dets chef godt et år se­ne­re.

Lom­bar­di­et Rundt i mor­gen bli­ver sid­ste ud­fol­del­se på Wor­ld Tours­ce­nen for det hold, som Ri­is tog til top­pen af cy­kel­fel­tet, men dre­jer nøg­len om som rus­si­ske Tin­koff.

Mens Thomas Bay ik­ke tror, at Ri­is har lig­get søvn­løs over at sa­el­ge sit hold, så er han og­så sik­ker på, at de men­ne­ske­li­ge ska­eb­ner på hol­det ved luk­nin­gen på­vir­ker ham.

»Det gør det. For han har jo per­son­li­ge re­la­tio­ner til man­ge af dem, som nu en­ten bli­ver spredt for al­le vin­de el­ler bli­ver ar­bejds­lø­se. Man­ge af dem er jo Bjar­nes folk. Det gør ondt på ham, tror jeg,« si­ger Bay.

Et dansk pro­jekt en­der si­ne da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.