Me­tro-ma­fia af­slø­ret

BT - - NYHEDER -

STEN OG STOFFER ko­kain end­te iføl­ge 3F hos lo­ka­le pizze­ri­a­er i Kø­ben­havn.

Kil­der­ne si­ger til 3F, at po­ser­ne da­gen ef­ter er ble­vet hen­tet og vi­de­re­di­stri­bu­e­ret til to navn­giv­ne pizze­ri­a­er i Kø­ben­havn. Iføl­ge kil­der­ne kan kun­der her­ef­ter kø­be ko­kain i det ene kø­ben­havn­ske pizze­ria ved at be­de om »scra­ped bre­ad« og i det an­det ved at la­eg­ge en fem­hund­re­de­kro­ne­sed­del for en co­la. Så­dan ly­der et af­snit i We­e­ken­da­vi­sens hi­sto­rie, som er på for­si­den af avi­sen fre­dag.

De om­tal­te ’po­ser’ dre­jer sig iføl­ge kil­der, som 3F har talt med, om le­ve­ran­cer ma­er­ket som re­ser­ve­de­le, der skal va­e­re an­kom­met til me­tro­byg­ge­plad­sen på Øster Sø­ga­de ved Sor­te­dams Sø og i Vas­by­ga­de i den kø­ben­havn­ske syd­havn via last­bi­ler fra re­sten af Eu­ro­pa.

Fi­re søn­da­ge i tra­ek skal last­bi­ler va­e­re an­kom­met med, hvad der skul­le va­e­re re­ser­ve­de­le, men iføl­ge fi­re kil­der, som 3F har snak­ket med, in­de­holdt de i ste­det po­ser med ’hvidt pul­ver’. Ma­fi­a­for­bin­del­se Ko­kai­nen skal op­rin­de­ligt stam­me fra Sy­da­me­ri­ka, og di­stri­bu­tio­nen skal va­e­re fa­ci­li­te­ret af byg­ge­en­tre­pre­nø­ren Sa­li­ni Co­st­rut­tu­ro, som har sin op­rin­del­se i Ca­la­bri­en i det syd­li­ge Ita­li­en, og som skal ha­ve en re­la­tion til den re­la­tivt ukend­te, men sto­re ma­fi­a­or­ga­ni­sa­tion Ndranghe­ta. Og det har 3F’s byg­ge­grup­pe valgt at po­li­ti­an­mel­de, da det skal va­e­re dis­se le­ve­ran­cer af hår­de stoffer, som en­der på pizze­ri­a­er­ne i Kø­ben­havn.

»Fle­re virk­som­he­der på me­tro­byg­ge­ri­et i Kø­ben­havn er en cen­tral del af en stør­re in­ter­na­tio­nal narkor­ing sty­ret fra Ca­la­bri­en i Sy­di­ta­li­en,« ly­der det i an­mel­del­sen, som We­e­ken­da­vi­sen har set. Den an­den del af an­mel­del­sen fra 3F går på, at der skal va­e­re ta­le om hvid­vask, af­pres­ning og pro­ble­mer med skat i for­bin­del­se med den ita­li­en­ske en­tre­pre­nørs ar­bej­de på den aar­hu­si­an­ske let­ba­ne.

Det er 3F’s af­de­ling i Aar­hus, som har an­meldt ita­li­en­ske ar­bej­de­re og ar­bejds­le­de­re fra sel­ska­bet. De på­ga­el­den­de ar­bejds­le­de­re og ar­bej­de­re skal sid­de i hus­ar­re­st for net­op så­dan­ne an­kla­ger.

Po­li­ti­et be­kra­ef­ter over for We­e­ken­da­vi­sen, at de har mod­ta­get an­mel­del­ser­ne, men kom­men­te­rer ik­ke sa­gen yder­li­ge­re. Over­for Ritzau be­kra­ef­ter po­li­ti­et, at man er i gang med at kig­ge na­er­me­re på sa­gen.

Til We­e­ken­da­vi­sen si­ger Co­pen­ha­gen Me­tro Team og Aar­hus Let­ba­ne, at man ik­ke har kend­skab til ulov­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.