Po­li­ti­et: En klar fejl

BT - - NYHEDER -

Rigs­po­li­ti­et har over for Kam­me­rad­vo­ka­ten for­kla­ret sig med blandt an­det ‘ge­ne­rel uvi­den­hed’ om bog­fø­rin­gen, li­ge­som der har va­e­ret en for­sin­kel­se på le­ve­rin­gen af ydel­ser­ne.

»Det ser una­eg­te­lig ud som om, at af­de­lings­che­fen blot har sik­ret kon­su­len­ten nog­le fa­ste ho­nora­rer, og så har man ba­re lø­ben­de set, hvad der vil­le kom­me af ar­bej­de. Vi ved jo og­så, at man­ge af fak­tu­ra­er­ne ba­re har hed­det ‘kon­su­len­tas­si­stan­ce’ og ik­ke va­e­ret spe­ci­fi­ce­ret, som el­lers nor­malt er et krav, når man be­nyt­ter sig af kon­su­len­ter i of­fent­li­ge virk­som­he­der,« si­ger Mi­cha­el Eg­holm.

Iføl­ge BTs kil­der i Rigs­po­li­ti­et har Chri­sti­ne Thor­sen i al­le åre­ne da og­så haft sin fa­ste gang i Rigs­po­li­ti­et. Det ene­ste, der ad­skil­ler hen­de fra de an­sat­te, er, at hun får sit kon­su­lent­ho­norar på ca. 1.417 kro­ner i ti­men i ste­det for løn. For­ud­be­ta­ling el­ler fa­ste be­løb Kam­me­rad­vo­ka­ten kri­ti­se­rer og­så, at den an­den kon­su­lent Ma­ri­ann Fa­e­rø, der er ejer af fir­ma­et Just Trai­ning og blandt an­det er kendt for at ha­ve købt en pels til 400.000 kro­ner i TV3-pro­gram­met ‘Køb­mand på 1. klas­se’, får for­ud­be­ta­ling.

I slut­nin­gen af 2012 får hun nem­lig ud­be­talt 1,3 mil­li­on kro­ner for ydel­ser, som først bli­ver le­ve­ret en­de­ligt i 2014.

Be­lø­bet på 1,3 mil­li­on kro­ner be­rø­res og­så an­det­steds i rap­por­ten, idet Kam­me­rad­vo­ka­ten sam­ti­dig be­ma­er­ker, at et plan­lagt me­d­ar­bej­der­se­mi­nar – som er en del af den sam­le­de pak­key­del­se, som Ma­ri­ann Fa­e­rø skal le­ve­re for de 1,3 mio. kro­ner – af­ly­ses.

Til Ma­ri­ann Fa­e­røs sto­re held har Rigs­po­li­ti­et dog sam­ti­dig brug for fi­re ek­stra ana­ly­ser, 36 ti­mers spar­ring med Bet­ti­na Jen­sen og 26 ti­mer ‘til at få et sam­let over­blik over gen­nem­før­te per­son-, lo­gi­stik-, og tea­m­a­na­ly­ser’ for pra­e­cis sam­me be­løb. Så i ste­det for at få et nedslag Det ser una­eg­te­lig ud som om, at af­de­lings­che­fen blot har sik­ret kon­su­len­ten nog­le fa­ste ho­nora­rer i pri­sen på grund af det af­ly­ste me­d­ar­bej­der­se­mi­nar, be­ta­ler Rigs­po­li­ti­et alt­så al­li­ge­vel 1,3 mil­li­on kro­ner. Det un­drer Mi­cha­el Eg­holm. »Det ef­ter­la­der det ind­tryk, at man har lo­vet hen­de be­ta­ling for et styk­ke ar­bej­de, og hvis ik­ke det er det ene, hun får be­ta­ling for, så er det no­get an­det. Og sjovt nok ram­mer det og­så pra­e­cis sam­me be­løb, som det vil­le ha­ve ko­stet af af­hol­de det af­ly­ste se­mi­nar,« si­ger han.

»Man be­ma­er­ker og­så, at de ydel­ser, me­d­ar­bej­der­se­mi­na­ret kon­ver­te­res til, er nog­le lidt luf­ti­ge ydel­ser, og det er sva­ert at fin­de ud af, hvad de da­ek­ker over. ‘Spar­ring med af­de­lings­che­fen’ kan jo va­e­re hvad som helst,« si­ger Mi­cha­el Eg­holm.

Kam­me­rad­vo­ka­ten me­ner og­så, at det er kri­tisa­belt på den må­de at kon­ver­te­re ydel­ser og skri­ver, at det kun kan la­de sig gø­re, for­di Rigs­po­li­ti­et ik­ke har sendt op­ga­ver­ne i ud­bud.

’Ud­bud­s­ret­ligt vil det of­te va­e­re pro­ble­ma­tisk at an­ven­de en le­ve­ran­dør til an­dre op­ga­ver end dem, som er be­skre­vet i ud­buds­ma­te­ri­a­let,’ kon­klu­de­rer Kam­me­rad­vo­ka­ten. ØKONOMIANSVAR BT vil­le ger­ne ha­ve talt med Rigs­po­li­tiets øko­no­mi­di­rek­tør Ni­ko­laj Ve­je, men det kun­ne ik­ke la­de sig gø­re. I ste­det har vi få­et skrift­li­ge svar. Og han er­ken­der, at for­ud­be­ta­lin­ger­ne var en fejl. »Nog­le af be­ta­lin­ger­ne blev gen­nem­ført for­ud for pro­jek­ter­nes gen­nem­fø­rel­se. Det var en klar fejl, og det er ble­vet ind­ska­er­pet over for Kon­cern­ser­vi­ce (hvor Bet­ti­na Jen­sen er chef, red.), at der ik­ke må ske for­ud­be­ta­ling. Men det aen­drer ik­ke ved, at der er le­ve­ret ydel­ser for pen­ge­ne, og der er lø­ben­de fulgt op på le­ve­ran­cer og tids­for­brug,« skri­ver han. Byt­te­han­del Ni­ko­laj Ve­je fin­der det ik­ke un­der­ligt, at et af­lyst me­d­ar­bej­der­se­mi­nar be­ty­der, at Ma­ri­ann Fa­e­røs ydel­ser i ste­det kon­ver­te­res til blandt an­det spar­ring med Bet­ti­na Jen­sen.

»Et nyt cen­ter for be­red­skabs­kom­mu­ni­ka­tion in­de­bar en ra­ek­ke nye op­ga­ver, hvor ek­stern bi­stand var på­kra­e­vet. Ca. 10 pct. af den sam­le­de pak­ke­af­ta­le blev der­for af Kon­cern­ser­vi­ce kon­ver­te­ret til re­k­rut­te­ring, spar­ring og kon­su­lent­bi­stand,« skri­ver han,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.