Be­tal­te bad­min­ton­tra­e­ning og Asi­en-tur

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG An­sat­te på Se og Hør har strakt sig til det yder­ste i be­stra­e­bel­ser­ne på at be­løn­ne en it-ope­ra­tør for va­er­di­ful­de op­lys­nin­ger om kend­te og kon­ge­li­ge. Blandt an­det måt­te Al­ler Me­di­as regn­skabs­chef no­get mod sin vil­je re­fun­de­re ud­gif­ter til man­dens bad­min­ton­tra­e­ning og en rej­se til Thailand.

Det kom frem fre­dag i et rets­mø­de i Glo­strup i for­bin­del­se med Se og Hør-sa­gen, hvor it-ope­ra­tø­ren (tystys-kil­den) og fem tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re på uge­bla­det er til­talt for ha­ck­ing og be­stik­kel­se. ’Hvor langt skal vi gå?’ I ret­ten vi­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den en mail sendt fra regn­skabs­che­fen, der til­sy­ne­la­den­de har få­et nok af che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­ens fo­re­ta­gen­de.

»Hej Kim. Vi har nu få­et yder­li­ge­re bi­lag op. Den­ne gang er der en rej­se til Thailand og for 2.000 kro­ner vedr. bad­min­ton­tra­e­ning. Hvor langt skal vi gå ???? ,« ly­der det i mai­len.

Fra vid­nes­kran­ken ud­dy­ber regn­skabs­che­fen: »Vi var ude i no­get, som jeg ik­ke kun­ne stå in­de for.«

An­kla­ge­myn­dig­he­den me­ner, at it-ope­ra­tø­ren i sit ar­bej­de for Nets i åre­ne 2008-2012 mis­brug­te kol­le­gers ad­gangs­ko­der til at føl­ge med i mindst 163 kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort. Oplys­nin­ger­ne solg­te han iføl­ge an­kla­gen til Se og Hør for mindst 430.000 kro­ner. Ha­e­ve­de pen­ge til sort be­ta­ling Afløn­nin­gen fo­re­gik sort. Og af­ta­len gik på, at it-ope­ra­tø­ren hver må­ned skul­le af­le­ve­re bi­lag for 10.000 kro­ner, hvil­ket alt­så ud­vik­le­de sig me­re fan­ta­si­fuldt, end regn­skabs­che­fen kun­ne li­de.

»Jeg sag­de til Kim Hen­nings­en, at det godt nok måt­te va­e­re en god kil­de, de hav­de der. Han sva­re­de, at det var en su­per­kil­de,« hu­sker regn­skabs­che­fen, der blev fy­ret ef­ter af­slø­rin­gen af Se og Hør-sa­gen.

Selv har bå­de Kim Hen­nings­en og en an­den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør, Hen­rik Qvortrup, in­si­ste­ret på, at der in­tet odi­øst var i sam­ar­bej­det med tys-tys-kil­den. Det var en kil­de som en­hver an­den, måt­te man for­stå.

Så­le­des af­vi­ser Kim Hen­nings­en og­så, at han strak­te sig sa­er­ligt langt for at be­løn­ne net­op den­ne kil­de, da han fle­re gan­ge per­son­ligt gik på ga­den for at ha­e­ve tu­sind­vis af kro­ner for at kun­ne be­ta­le kil­den kon­tant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.