Kø­ben­hav­ne­re el­sker

BT - - NYHEDER -

SUC­CES Det ga­el­der i hvert fald de 1.000 be­bo­e­re i ho­ved­stads­re­gio­nen, som ana­ly­se­fir­ma­et Nor­stat har spurgt i en un­der­sø­gel­se for Won­der­ful Co­pen­ha­gen.

Her sva­rer 98 pro­cent, at turis­men bi­dra­ger over­ve­jen­de po­si­tivt til by­en.

Den hold­ning bak­kes op af et stør­re hol­land­sk forsk­nings­pro­jekt, der net­op nu er ved at kort­la­eg­ge eu­ro­pa­ei­ske by­ers hold­nin­ger til turi­ster. Epi­ni­on har spurgt en ra­ek­ke ind­byg­ge­re i Bar­ce­lo­na, Mün­chen, Lis­sa­bon, Ber­lin, Am­ster­dam og Kø­ben­havn, hvor­vidt de me­ner, at der er plads til fle­re turi­ster.

Og kø­ben­hav­ner­ne er ube­tin­get de mest po­si­ti­ve. Sa­e­son­be­to­net I alt 78 pro­cent af de ads­purg­te kø­ben­hav­ne­re sva­rer, at by­en uden for­be­hold har plads til fle­re turi­ster.

Al­bert Post­ma, pro­fes­sor i so­ci­al- geo­gra­fi ved Sten­den Uni­ver­si­tet, står sam­men med Cen­ter of Ex­per­ti­ce Lei­su­re, Tourism & Ho­spi­ta­li­ty bag un­der­sø­gel­sen.

»Ud­vik­lin­gen af turis­men (i Kø­ben­havn, red.) har ik­ke har va­e­ret så kraf­tig og hur­tig som i for ek­sem­pel Am­ster­dam, Ber­lin og Bar­ce­lo­na. En an­den fak­tor kan va­e­re, at turis­men er me­re sa­e­son­be­to­net i Kø­ben­havn, hvor der i hø­je­re grad er en lavsa­e­son. Der­u­d­over er af­stan­den fra, hvor du bor, til de for­skel­li­ge turi­stat­trak­tio­ner og­så en vig­tig fak­tor. For­di man­ge kø­ben­hav­ne­re ik­ke bor i turist-hots­pot­tet, kan de få et puste­rum fra turis­men,« si­ger han.

En an­den ny un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Ma­stercard vi­ser, at Kø­ben­havn lig­ger på top-fem over de eu­ro­pa­ei­ske by­er, som li­ge nu op­le­ver den stør­ste va­ekst. Re­kord-turis­me Sam­ti­dig blev 2015 året, hvor flest turi­ster no­gen­sin­de lag­de vej­en for­bi ho­ved­sta­den, som kun­ne ta­el­le 7,2 mil­li­o­ner over­nat­nin­ger, sva­ren­de til en stig­ning på knap ti pro­cent i for­hold til 2014.

Si­den 2009, hvor fi­nanskri­sen med­vir­ke­de til da­em­pet rej­se­lyst, er an­tal­let af over­nat­nin­ger ste­get med 55 pro­cent.

Sam­ti­dig har er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) lan­ce­ret en stra­te­gi, der skal sik­re, at turis­men i he­le Dan­mark sti­ger med en tred­je­del frem mod 2025.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.