Turi­ster

BT - - NYHEDER -

Hvor man­ge turi­ster en by pra­e­cis kan rum­me, er sva­ert at si­ge, hvis man ale­ne spør­ger ind­byg­ger­ne, me­ner turis­me­for­sker ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Szli­via Gyimót­hy.

»Turi­ster­ne er uja­evnt for­delt over tid og rum, så folk, der bor i In­dre By, vil fø­le, at de­res na­bo­lag er over­be­la­stet, isa­er i højsa­e­son el­ler un­der Di­stor­tion og an­dre ga­de­festi­va­ler. Men an­dre knap så cen­tra­le by­de­le ma­er­ker lidt el­ler slet in­tet til det øge­de an­tal turi­ster. Så det er umu­ligt at op­stil­le et ab­so­lut tal for, hvor man­ge turi­ster en by har plads til,« si­ger Szil­via Gyimót­hy, som me­ner, at man kan få et vig­tigt fin­ger­peg med så­kaldt ma­et­heds­in­di­ka­to­rer, der ser på an­tal­let af over­nat­nin­ger i for­hold til by­ens sam­le­de stør­rel­se. Spred­ning af turis­men Ind­byg­ger­ne i by­er som Am­ster­dam, Ber­lin og Bar­ce­lo­na har de se­ne­ste år vendt sig mod den mas­si­ve stig­ning i an­tal­let af turi­ster, som of­te va­el­ger at fa­er­des de sam­me ste­der. Her ar­bej­der de lo­ka­le turi­stor­ga­ni­sa­tio­ner med at ge­lej­de rej­sen­de til min­dre be­søg­te de­le af by­en – til­tag som Won­der­ful Co­pen­ha­gen la­der sig in­spi­re­re af.

»Der er ik­ke en fiks og fa­er­dig løs­ning, men den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling hja­el­per os. Vi kan i dag få vi­den om, hvor­dan turi­ster be­va­e­ger sig i by­en, for­di de fle­ste har mo­bil­te­le­fo­ner med gps. Det er da­ta, vi kan bru­ge til at gå ind og in­for­me­re turi­ster om, hvil­ke om­rå­der af by­en de med for­del kan hol­de sig fra i be­stem­te tids­rum,« si­ger ud­vik­lings­chef i Won­der­ful Co­pen­ha­gen Sig­ne Jun­ger­sted.

Hun me­ner, at det og­så hand­ler om, hvor­dan vi mar­keds­fø­rer Kø­ben­havn.

»Vi skal sik­re, at turi­ster­ne ken­der al­ter­na­ti­ver­ne til Nyhavn, og at vi vi­ser dem ste­der, som må­ske i nog­le til­fa­el­de i hø­je­re grad mat­cher de­res in­ter­es­ser. Det va­e­re sig Lou­i­si­a­na, Kron­borg el­ler mo­der­ne ar­ki­tek­tur i Øre­stad,« si­ger hun.

Kø­ben­hav­ner­ne me­ner des­u­den, at turis­men er med til at styr­ke by­ens po­si­tion som me­tro­pol, vi­ser den dan­ske un­der­sø­gel­se.

Fle­re end 80 pro­cent sva­rer, at de er helt el­ler del­vist eni­ge i, at turis­men har en po­si­tiv ind­virk­ning på ud­bud­det af kul­tur­be­gi­ven­der og ga­stro­no­mi.

TURISTMAGNETER Si­den 2009 er an­tal­let af over­nat­nin­ger på ho­tel­ler og van­dre­hjem i Kø­ben­havn ste­get med 55 pro­cent. Ma­stercards år­li­ge rap­port, Glo­bal Desti­na­tion Ci­ties In­dex, som blev of­fent­lig­gjort i sid­ste uge, an­slår, at der i år vil kom­me 1,63 mil­li­on in­ter­na­tio­na­le be­sø­gen­de til Kø­ben­havn. Om­kring 0,96 mio. af dem vil va­e­re turi­ster, skri­ver Lor­ry.dk Sam­me un­der­sø­gel­se vi­ser, at Kø­ben­havn lig­ger som num­mer fi­re på li­sten over de fem stor­by­er med størst va­ekst i Eu­ro­pa. De an­dre på top fem er hen­holds­vis Ham­borg, Ber­lin, Istan­bul og Lis­sa­bon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.