Over­fal­det af no­to­risk num­se­kys­ser

BT - - NYHEDER -

NAERKONTAKT og del­te det si­den på sin In­s­ta­gram­pro­fil.

Man­den bag over­fal­det er den ukrain­ske tv-per­son­lig­hed og så­kald­te ’prank­ster’ Vi­ta­lii Se­di­uk. Han skrev ef­ter­føl­gen­de på In­s­ta­gram, at han blot hav­de sid­det og spist en is for­an re­stau­ran­ten, da han plud­se­lig så en mas­se fo­to­gra­fer kom­me lø­ben­de. Der­ef­ter duk­ke­de Kim Kar­das­hi­an op. Og så op­stod ide­en. Pro­test mod im­plan­ta­ter »Jeg pro­teste­re­de mod Kim for at bru­ge fal­ske num­seim­plan­ta­ter. Jeg op­for­drer hen­de og re­sten af Kar­das­hi­ankla­nen til at ud­bre­de na­tur­lig skøn­hed blandt de te­e­na­gepi­ger, der føl­ger og for­sva­rer dem blindt,« skrev han.

Kim Kar­das­hi­an er ik­ke den før­ste ken­dis, han har for­søgt at over­fal­de. Da den 21-åri­ge mo­del Gi­gi Ha­did for un­der en uge si­den for­lod et mo­des­how i Mila­no med søste­ren Bel­la Ha­did, greb han plud­se­lig fat i hen­de bag­fra.

Gi­gi Ha­did sva­re­de igen ved at gi­ve ham en al­bue i ho­ve­d­et, mens søste­ren for­søg­te at skub­be ham va­ek.

På li­sten over Se­di­uks of­re fin­der man og­så nav­ne som Brad Pitt, Will Smith, Ame­ri­ca Fer­re­ra, Ade­le og Brad­ley Coo­per.

Det er hel­ler ik­ke før­ste gang, Va­ta­lii Se­di­uk har for­søgt at over­fal­de Kim Kar­das­hi­an. Han gik og­så ef­ter hen­de un­der mo­deu­gen i Pa­ris for to år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.