’In­gen ord kan be­skri­ve de­res li­del­ser’

BT - - NYHEDER -

MASSAKRE Sy­ri­ens stør­ste by, Alep­po, er ble­vet et »le­ven­de ma­re­ridt«, hvor ci­vil­be­folk­nin­gen nu og­så ram­mes af sa­er­ligt kraf­ti­ge bom­ber, der kan nå ned i de un­derjor­di­ske be­skyt­tel­ses­rum. »Det be­ty­der, at der er lig af ba­by­er, børn, kvin­der og ma­end i ru­i­ner­ne af ka­el­dre op til 20 me­ter un­der jor­den, hvor de har søgt til­flugt, og hvor de var sik­re, ind­til dis­se bom­ber for ny­lig blev ta­get i an­ven­del­se,« sag­de FNs nød­hja­elp­sko­or­di­na­tor Step­hen O’Bri­en sent tors­dag i en sta­er­kt fø­lel­ses­la­det ta­le i FNs Sik­ker­heds­råd. Den sy­ri­ske ha­er har med hja­elp fra eg­ne og rus­si­ske bom­be­fly in­ten­si­ve­ret of­fen­si­ven i Alep­po i håb om en gang for al­le at fortra­en­ge op­rø­rer­ne, og bom­bar­de­men­ter­ne be­ty­der, at stor­by­ens om­kring to mil­li­o­ner til­ba­ge­va­e­ren­de ind­byg­ge­re har sto­re pro­ble­mer med at skaf­fe rent vand og elek­tri­ci­tet. Pa­tien­ter ven­ter på dø­den Bom­ber­ne reg­ner isa­er ned over den øst­li­ge del af Alep­po, hvor der nu bor i om­eg­nen af 250.000 men­ne­sker, her­af godt 100.000 børn, der re­elt har et valg mel­lem pe­st el­ler ko­le­ra: Ri­si­ko­en for at bli­ve dra­ebt un­der et bom­bar­de­ment el­ler un­der flug­ten ud af by­en. Iføl­ge FN er to af de re­ste­ren­de ot­te ho­spi­ta­ler ble­vet an­gre­bet og kan der­for ik­ke la­en­ge­re bru­ges, og pa­tien­ter af­vi­ses el­ler bli­ver be­hand­let på gul­vet i de til­ba­ge­va­e­ren­de over­fyld­te sund­heds­kli­nik­ker, hvor der an­gi­ve­ligt er al­vor­lig man­gel på bå­de ud­styr og me­di­cin.

Pa­tien­ter må ven­te på, at an­dre dør, for at få en plads, fastslog La­e­ger Uden Gra­en­ser i går, mens FNs nød­hja­elp­sko­or­di­na­tor be­skri­ver Alep­po som et »le­ven­de ma­re­ridt« for de ci­vi­le og ik­ke mindst for bør­ne­ne. »Der er in­gen ord, der kan be­skri­ve de­res li­del­ser,« si­ger Step­hen O’Bri­en, der ap­pel­le­rer til stormag­ter­ne i FNs Sik­ker­heds­råd om at le­ve op til de­res an­svar og stand­se bar­ba­ri­et. Den sam­me ap­pel vil ly­de, når Chri­sti­ans­borg Slots­plads i dag dan­ner ram­men om en de­mon­stra­tion med over­skrif­ten Sa­ve Alep­po. Iføl­ge en af ar­ran­gø­rer­ne, la­e­gen Hai­faa Awad, der selv er født og op­vok­set i Sy­ri­en, fin­der der til­sva­ren­de de­mon­stra­tio­ner sted i an­dre af ver­dens ho­ved­sta­e­der.

Og­så den kon­ser­va­ti­ve uden­rigs­ord­fø­rer Na­ser Kha­der vil se hand­ling.

Han kald­te der­for i går uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen i sam­råd for blandt an­det at få svar på, »hvad re­ge­rin­gen vil gø­re in­ter­na­tio­nalt og even­tu­elt i ko­a­li­tion med an­dre lan­de for at stand­se blod­ba­det i Alep­po«. Der er lig af ba­by­er, børn, kvin­der og ma­end i ru­i­ner­ne af ka­el­dre op til 20 me­ter un­der jor­den, hvor [...] de var sik­re, ind­til dis­se bom­ber for ny­lig blev ta­get i an­ven­del­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.