Fup, fi­f­le­ri og bed­rag

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

De tre sto­re par­ti­er i Fol­ke­tin­get, som yn­der at ta­le om, at nu må de voks­ne til bor­det, har på in­gen må­de bi­dra­get til at genop­byg­ge til­li­den mel­lem be­folk­ning og fol­ke­valg­te i den for­gang­ne uge. De­res re­to­rik har va­e­ret ren skyt­te­gravskrig. Hvem sag­de va­el­ger­bed­rag? Det gjor­de stats­mi­ni­ste­ren, som an­kla­ger So­ci­al­de­mo­kra­ti­et for at ha­ve frem­lagt en ’ik­ke-plan’ i ste­det for en 2025-plan. Han ar­gu­men­te­rer med, at der ik­ke er råd til den va­ekst i det of­fent­li­ge for­brug, som S plan­la­eg­ger. Og så skru­er han re­to­rik­ken op i ly­se­kro­nen med be­ma­er­k­nin­gen: »Man er i gang med (...) at la­eg­ge fun­da­men­tet til end­nu et hi­sto­risk va­el­ger­bed­rag«. Han me­ner det, men det er ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt at ta­le så­dan om et par­ti, som man ger­ne vil ha­ve til for­hand­lings­bor­det. Det er ik­ke no­get sta­er­kt ar­gu­ment at slyn­ge om sig med svulsti­ge på­stan­de uden bund­so­lid do­ku­men­ta­tion for, at der er hold i de har­ske ord. Hvem sag­de fup? Det gjor­de fi­nans­mi­ni­ste­ren til Po­li­ti­ken tirs­dag om S’ øko­no­mi­ske plan, som han havd e få­et Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et til at reg­ne på. På den må­de blev det en fin op­takt til ’va­el­ger­bed­rag’-mel­din­gen fra stats­mi­ni­ste­ren, som kom på DI’s års­mø­de onsdag. Men så ske­te der no­get over­ra­sken­de. Hvem sag­de fi­f­le­ri? Det be­ty­der i re­a­li­te­ten, at de vil ha­ve em­bedsva­er­ket til at be­døm­me for­ud­sa­et­nin­ger­ne un­der reg­ne­styk­ket. Det er em­bedsva­er­ket ik­ke vil­de med, for in­gen kan for­ud­si­ge, hvor­dan ver­den ud­vik­ler sig med stor pra­e­ci­sion. Selv­om Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et m.fl. ja­evn­ligt prø­ver.

Der er nu dømt ’tal­krig’ og det får va­el­ger­ne til at zap­pe va­ek. Men Sass Lar­sen slip­per ik­ke sa­gen. Han har for før­ste gang i sit po­li­ti­ske vir­ke ind­kaldt til et sam­råd - na­tur­lig­vis med fi­nans­mi­ni­ste­ren. Hvem sisak­ke­de? Det gjor­de DF’s for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, som måt­te er­ken­de, at han ’gik for langt’ un­der en tv-de­bat i for­bin­del­se med fol­ke­af­stem­nin­gen om til­valgs­ord­nin­gen. Den­gang sag­de han, at hvis det end­te med end­nu en fol­ke­af­stem­ning om Eu­ro­pol (hvis man ik­ke kun­ne få en pa­ral­lelaf­ta­le), så vil­le han og DF an­be­fa­le dan­sker­ne at stem­me ’ja’ uden at blan­de an­dre dis­kus­sio­ner ind i spørgs­må­let. Men nu kra­e­ver DF, at re­ge­rin­gen sam­ti­dig ud­skri­ver en fol­ke­af­stem­ning om Dan­marks med­lem­skab af Schen­gen, hvis par­ti­et skal kun­ne an­be­fa­le et ’ja’ til Eu­ro­pol. I for­vej­en har DF truk­ket i land på, at man var pa­rat til at bru­ge til­valgs­ord­nin­gen til at til­va­el­ge Eu­ro­pol, hvis ik­ke der var ind­gå­et en pa­ral­lelaf­ta­le i som­mer. Og der er i øv­rigt ik­ke ud­sigt til, at en pa­ral­lelaf­ta­le fal­der på plads li­ge med det før­ste. Hvem sag­de hovski-snovski? Det gjor­de S-for­mand Mette Fre­de­rik­sen om stats­mi­ni­ste­ren oven­på de be­røm­te be­reg­nin­ger fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og Løk­kes ’va­el­ger­bed­rag’-mel­ding. Hun me­ner, Løk­ke er ved at for­spil­de mu­lig­he­den for at la­ve en bred aftale om 2025-pla­nen og me­ner, det er ’en smu­le hovski-snovski i og med, at han ik­ke kan va­e­re sik­ker på at kun­ne la­ve en aftale med nog­le an­dre’.

Bund­linj­en ef­ter end­nu en skør uge i dansk po­li­tik er, at ’de voks­ne’ ik­ke er til at reg­ne med, og de ska­en­des - end­da på en ik­ke sa­er­lig pa­en må­de. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.