’ ’

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke no­get sta­er­kt ar­gu­ment at slyn­ge om sig med svulsti­ge på­stan­de uden bund­so­lid do­ku­men­ta­tion

Det gjor­de S-grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen, som sam­men med sin par­ti­for­mand og po­li­ti­ske ord­fø­rer har va­e­ret til mø­de hos Hjort. Der spurg­te Sass, om det var Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets be­reg­ning af S-pla­nen, hvor­til Hjort - iføl­ge Sass - sva­rer nej, det var Hjorts be­reg­nin­ger. Det er na­tur­lig­vis sva­ert at vi­de pra­e­cis, hvad der er sagt og hvor­dan. Men bund­linj­en er, at Hjort har bedt mi­ni­ste­ri­et be­reg­ne S-pla­nen ud­fra nog­le be­stem­te for­ud­sa­et­nin­ger. Når det kom­mer frem på mø­det, må man an­ta­ge, at det er for­ud­sa­et­nin­ger, som mi­ni­ste­ri­et ik­ke selv vil stå på mål for.

Hver gang der fo­re­ta­ges be­reg­nin­ger af po­li­ti­ske pla­ner, la­eg­ges der nog­le for­ud­sa­et­nin­ger ind. Det er al­tid dem, man skal hol­de et vå­gent øje med. Nog­le gan­ge rin­ger em­beds­ma­end end­da og spør­ger et par­ti, hvil­ke for­ud­sa­et­nin­ger par­ti­et selv har reg­net med. Og det ir­ri­te­rer of­te de po­li­ti­ke­re, der ar­bej­der med fi­nans­om­rå­det, for­di det så ’ba­re’ bli­ver et tjek af, om et el­ler an­det par­ti kan ta­ste rig­tigt på en lom­me­reg­ner. Po­li­ti­ker­ne ef­ter­spør­ger brug­ba­re svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.