Rne er dansk

BT - - NYHEDER -

Navn: Bjar­ke In­gels. Al­der: 41 år (født den 2. ok­to­ber 1974). Bo­pa­el: Er vok­set op i Ved­ba­ek, men har bo­sat sig i New York Ci­ty. Fa­mi­lie: Er den mel­lem­ste af tre sø­sken­de og søn af in­ge­ni­ør Knud Bund­gaard Jen­sen og tand­la­e­ge Elisa­bet In­gels. Ud­dan­nel­se: Ar­ki­tekt fra Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Ar­ki­tekt­sko­le i 1999. Kar­ri­e­re: Ar­ki­tekt hos OMA fra 1999 til 2001, hvor­ef­ter han stif­te­de ar­ki­tekt­fir­ma­et PLOT med sin hol­land­ske kol­le­ga Juli­en de Smedt. Ar­ki­tek­t­duo­en split­te­des i 2005, og et år se­ne­re grund­lag­de Bjar­ke In­gels BIG. Kend­te byg­nin­ger i Dan­mark: VM Hu­se­ne, Bjer­get og 8tal­let i Øre­stad og det kø­ben­havn­ske af­falds­an­la­eg Ama­ger Bak­ke, der for­ven­tes fa­er­dig­gjort i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.