Snart tid til vin­ter­da­ek

BT - - BILER -

VINTERKLAR Hvis me­te­o­r­o­lo­ger­ne har ret, så er da­gen i dag en ty­pisk ef­ter­års­dag med by­ger, kraf­ti­ge vind­stød og bla­de, som lang­somt, men sik­kert mi­ster far­ven og ta­ger på en sid­ste fly­ve­tur, in­den de en­der i et hjør­ne el­ler på kø­re­ba­nen. Hun­dredt­u­sin­der af dan­ske bi­li­ster vil igen i år gen­nem­fø­re det ri­tu­el­le skift mel­lem som­mer- og vin­ter­da­ek i den na­e­ste tid.

Og selv om det fort­sat er over 80 pro­cent af bil­e­jer­ne, som skif­ter da­ek af­ha­en­gigt af sa­e­so­nen, er man­ge i tvivl om ti­m­in­gen.

For hvor­når er det li­ge pra­e­cis tid til at skif­te til vin­ter­da­ek? I sep­tem­ber, når det ka­len­der­ma­es­sigt bli­ver ef­ter­år? El­ler kan man ven­te til slut­nin­gen af novem­ber, når man ri­si­ke­rer den før­ste sne?

I et rund­spør­ge, som da­ekpro­du­cen­ten Mi­che­lin la­ve­de tid­li­ge­re på året, sva­re­de hver fjer­de bil­e­jer, at det er sva­ert at vi­de, hvor­når man bør skif­te til vin­ter­da­ek. Blandt de yng­ste bi­li­ster var over halv­de­len i tvivl, mens hver tred­je blandt de 30-49-åri­ge fandt det sva­ert at vur­de­re, hvor­når som­mer­da­ek­ke­ne skal i hi. Det lu­ne­ful­de vejr »Den go­de va­ne med at skif­te mel­lem som­mer- og vin­ter­da­ek har fort­sat stor op­bak­ning blandt bi­li­ster­ne. Det er godt bå­de for den en­kel­te og for tra­fik­sik­ker­he­den ge­ne­relt. Men sam­ti­dig kan vi se, at man­ge på grund af ufor­ud­si­ge­ligt vejr er usik­re på, hvor­når det er bedst at skif­te da­ek­ty­pe,« si­ger Claus Chouhan, salgs­chef for Mi­che­lin i Dan­mark.

År­sa­gen er det lu­ne­ful­de dan­ske vejr, hvor tem­pe­ra­tu­ren, som vi net­op har set det i den for­gang­ne sep­tem­ber, kan svin­ge me­get, og det kan for­vir­re. F.eks. vil­le det ha­ve va­e­ret for tid­ligt at skif­te i sid­ste uge, men ti­den be­gyn­der nu at na­er­me sig for al­vor.

»En god tom­mel­finger­re­gel er, at når det of­test er vå­dt på ve­je­ne, så er vin­ter­da­ek klart bedst, og når tem­pe­ra­tu­ren kom­mer un­der fem gra­der,« si­ger Claus Chouhan.

Ske­ler man til de me­te­o­r­o­lo­gi­ske fakta, be­ty­der det, at bi­li­ster er bedst stil­let med vin­ter­da­ek i pe­ri­o­den fra be­gyn­del­sen af novem­ber til midt-april. Her er mid­del­tem­pe­ra­tu­ren ty­pisk ne­de på fem gra­der, og ve­je­ne er sta­ti­stisk set of­te­re vå­de, frost­pla­ge­de el­ler li­ge­frem sneda­ek­ke­de. Al­drig vin­ter­da­ek om som­me­ren I 2014 ud­før­te FDM en test af for­skel­len på vin­ter- og som­mer­da­ek un­der al­min­de­li­ge dan­ske vejr- og vej­for­hold om vin­te­r­en. Te­sten vi­ste bl.a., at vin­ter­da­ek har op til 30 pro­cent kor­te­re brem­sela­eng­de på våd vej, og at vin­ter­da­eks brem­sela­eng­de er op til 44 pro­cent kor­te­re end som­mer­da­eks, hvis der er sne på ve­je­ne. Der­for an­be­fa­ler FDM på linje med Mi­che­lin, at bil­e­jer­ne al­tid skif­ter til vin­ter­da­ek om vin­te­r­en, men og­så, at man al­drig kø­rer på vin­ter­da­ek om som­me­ren. En an­be­fa­ling, som i dag føl­ges af et stort fler­tal af bil­e­jer­ne.

»Det kan godt be­kym­re mig, at der er så man­ge, som kø­rer på de­res vin­ter­da­ek he­le året. Det er sik­kert ube­vidst for nog­les ved­kom­men­de, men og­så et be­vidst valg for an­dre. Fak­tum er dog, at li­ge­som som­mer­da­ek ik­ke hø­rer til om vin­te­r­en, så har vin­ter­da­ek in­gen be­ret­ti­gel­se om som­me­ren,« si­ger Claus Chouhan.

Vin­ter­da­ek­kets ud­form­ning og da­ek­møn­ster er ud­vik­let til at gi­ve godt vej­greb, når det er koldt mod­sat som­mer­da­ek­kets gum­mi, som bli­ver hårdt med dår­li­ge­re vej­greb til føl­ge, når det bli­ver koldt.

De sa­er­li­ge egen­ska­ber un­der kol­de for­hold, som et vin­ter­da­ek har, kan af­la­e­ses på da­ek­kets si­de, hvor an­gi­vel­ser­ne M+S, M&S, M-S, MS el­ler

forta­el­ler, at det er et vin­ter­da­ek.

Vin­ter­da­ek er des­u­den ma­er­ket 3PMSF, en for­kor­tel­se af

som do­ku­men­te­rer, at da­ek­ket er ud­vik­let til vin­ter­kør­sel, og at dets pra­e­sta­tio­ner op­fyl­der de fast­sat­te krav til frem­kom­me­lig­hed (tra­e­kev­ne) på vin­ter­un­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.