Et

BT - - BILER -

PREMIERER I dis­se da­ge er bil­pres­sen sam­let i Pa­ris, hvor ver­dens stør­ste mo­tors­how rent pu­bli­kums­ma­es­sigt fin­der sted. Showet fin­der sted hvert an­det år, og i 2014 var der over 1.250.000 ga­e­ster, som tog tu­ren til mes­se­hal­ler­ne og tjek­ke­de nyhe­der­ne. Det er fuldt for­stå­e­ligt, for der er tra­di­tio­nelt mas­ser af nyhe­der at se på, og det er da hel­ler ik­ke an­de­le­des i år, hvor og­så et par over­ra­skel­ser er duk­ket op.

Vi har sam­let nog­le få af de nye bi­ler og kon­cep­t­mo­del­ler, som vi (na­e­sten) al­tid hå­ber på skal bli­ve til no­get, på den­ne si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.