Be­stik­kel­se?! Ik­ke her

BT - - SPORTEN -

RE­NE HA­EN­DER En ny dag, en ny op­sigtsva­ek­ken­de af­slø­ring af sva­ge fod­boldsja­e­le, der ik­ke har kun­net stå for fri­stel­sen, når der er ble­vet vif­tet med sor­te pen­ge for­an de­res snu­de. Det er vir­ke­lig­he­den i Stor­bri­tan­ni­en i dis­se da­ge. Først røg den nu for­hen­va­e­ren­de en­gel­ske lands­hold­stra­e­ner Sam Al­lar­dy­ce for at rå­d­gi­ve om, hvor­dan man bry­der trans­fer­reg­ler­ne, og si­den er blandt an­dre ma­na­ge­ren i Qu­e­ens Park Ran­gers, Jim­my Floyd Has­sel­baink (til ven­stre), ble­vet af­slø­ret i at ta­ge imod be­stik­kel­se.

Spørgs­må­let er, om pro­ble­met er iso­le­ret til de bri­ti­ske øer, el­ler om det og­så fo­re­går på la­ve­re ni­veau­er, som f.eks. Su­per­liga­en.

BT har va­e­ret i kon­takt med sport­s­di­rek­tø­rer el­ler tra­e­ne­re i 13 af 14 Su­per­liga­klub­ber og her er sva­ret en­ty­digt: Nej!

En en­kelt, OBs Jes­per Han­sen, forta­el­ler, at han én gang ’for 10 år si­den’ er blev spurgt af en agent, hvad han skul­le ha­ve for at sa­el­ge en spil­ler.

»Men el­lers må jeg si­ge, at jeg har va­e­ret med i rig­tig man­ge år, og jeg har al­drig op­le­vet det,« si­ger han og un­der­stre­ger i øv­rigt, at han ik­ke tog imod til­bu­det fra den giv­ne mel­lem­hand­ler.

Fle­re sport­s­di­rek­tø­rer er­ken­der, at de har hørt hi­sto­ri­er om be­stik­kel­se fra det sto­re ud­land, men in­den for de dan­ske gra­en­ser er de al­drig stødt på det.

»Jeg tror gan­ske en­kelt, vi er for lil­le en na­tion og for lil­le en li­ga til, at det er in­teres­sant for no­gen at for­sø­ge på det. Jeg er al­drig selv ble­vet til­budt det, og jeg har hel­ler ik­ke hørt, at no­gen af mi­ne kol­le­ger er ble­vet til­budt no­get for at ta­ge en gi­ven spil­ler,« si­ger Ran­ders’ ru­ti­ne­re­de sport­s­di­rek­tør, Ole Ni­el­sen, der tid­li­ge­re og­så har va­e­ret i Vi­borg og Søn­derjy­ske. Band­lyst Brønd­bys Tro­els Bech er enig:

»Jeg tror, den dan­ske fod­bold­fa­mi­lie er så lil­le, at hvis der først er en, der be­va­e­ger sig ud i så­dan no­get, vil han jo va­e­re band­lyst al­le ste­der. Jeg er i hvert fald al­drig stødt på det.«

Car­sten V. Jen­sen har ti år som sport­s­di­rek­tør i først FC Kø­ben­havn og nu FC Nord­s­ja­el­land bag sig. Og­så han af­vi­ser ka­te­go­risk, at han no­gen­sin­de skul­le va­e­re til­budt be­stik­kel­se for hver­ken at kø­be, sa­el­ge el­ler for­la­en­ge med en gi­ven spil­ler. »Jeg er ik­ke så naiv, at jeg ik­ke tror, at det fo­re­går i fod­bold­ver­de­nen, men du spør­ger til, om det Jeg har hørt, at det fo­re­kom­mer i bran­chen, men det er må­ske på et hø­je­re ni­veau sker her­hjem­me, og der kan jeg si­ge, at jeg ik­ke på no­get tids­punkt i den pe­ri­o­de, hvor jeg har va­e­ret in­vol­ve­ret, er stødt på det. Men snak­ken har al­tid gå­et i for­hold til Pre­mi­er Le­ague,« si­ger han.

AGFs Jens An­der­s­son har ud­over Dan­mark og­så ar­bej­det i bå­de Sve­ri­ge og Kro­a­tien for hen­holds­vis AIK Sto­ck­holm og Ha­j­duk Split. Hel­ler ik­ke han har få­et til­budt pen­ge for for ek­sem­pel at la­ve en han­del el­ler for­bed­re en kon­trakt, men han har ’selv­føl­ge­lig’ hørt om det.

»Jeg har hørt, at det fo­re­kom­mer i bran­chen, men det er må­ske på et hø­je­re ni­veau,« si­ger han. På den an­den si­de af de mør­ke for­hand­lings­bor­de sid­der ty­pisk en mel­lem­mand el­ler en re­pra­e­sen­tant for en tred­je­part, der har in­ter­es­se i at få hand­ler til at gå en­ten den ene el­ler den an­den vej. Det må man for­stå ud­fra de af­slø­rin­ger, som bri­ti­ske The Te­le­graph li­ge nu frem­fø­rer i Eng­land på bag­grund af må­ne­ders dyb­de­gå­en­de re­search og skjul­te op­ta­gel­ser. Jo­hn Si­ve­ba­ek er tid­li­ge­re for­mand for de dan­ske mel­lem­ma­ends nu ned­lag­te bran­che­for­e­ning. Han har vir­ket som spil­lera­gent si­den 1998 og stod blandt an­det bag Tho­mas Gra­ve­sens skif­te til Re­al Madrid.

Li­ge­som sport­s­di­rek­tø­rer­ne er be­stik­kel­ses­sa­ger i fod­bold­bran­chen no­get, han har hørt om, men ik­ke no­get han selv har op­le­vet.

»Der er mas­ser af ryg­ter, og jeg kan jo ik­ke vi­de, om det er no­get, der fo­re­går i Dan­mark, men jeg hå­ber og tror det ik­ke,« si­ger han.

SÅ­DAN GJORD VI PÅ BAG­GRUND AF bri­ti­ske The Te­le­graps af­slø­rin­ger i Eng­land har BT rin­get til sport­s­di­rek­tø­rer el­ler tra­e­ne­re for samt­li­ge su­per­liga­klub­ber og spurgt: Er du no­gen­sin­de ble­vet til­budt pen­ge for at kø­be el­ler sa­el­ge en spil­ler el­ler for­la­en­ge hans kon­trakt? Samt­li­ge klub­ber på­na­er FC Midtjyl­lands Claus Ste­in­le­in er vendt til­ba­ge. Al­le af­vi­ser, at de er ble­vet til­budt be­stik­kel­se af no­gen art.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.