Pro­fes­soren ser sta­dig kun fremad

BT - - SPORTEN -

JUBILAEUM

»Jeg er ble­vet hjul­pet godt på vej af min sta­e­dig­hed, min pas­sion og be­stemt og­så af be­sty­rel­sens op­bak­ning. Jeg synes, at klub­ben er mo­dig, og det er en af de go­de va­er­di­er i den. Vi har stå­et sam­men gen­nem åre­ne, bå­de i go­de og dår­li­ge ti­der, og vi har fød­der­ne på jor­den,« si­ger Wen­ger til klub­bens of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de.

Med si­ne man­ge års er­fa­ring i spid­sen for Ar­se­nal har den vel­re­flek­te­re­de fransk­mand og­så et per­spek­tiv på den mo­der­ne fod­bold, som ra­ek­ker ud over øje­blik­ket.

»Der er me­get, der har aen­dret sig. Må­den at va­e­re ma­na­ger på har aen­dret sig, klub­ben er vok­set og er nu en glo­bal klub. For 20 år si­den var den hver­ken så stor el­ler så dyr.« Et ty­de­ligt af­tryk Wen­ger har sat sit ty­de­li­ge af­tryk på Ar­se­nal og har ryk­ket klub­ben fra at bli­ve for­bun­det med ke­de­li­ge 1-0-sej­re og sma­e­desan­ge om »bor­ing, bor­ing Ar­se­nal« til i ste­det at sat­se på un­der­hol­den­de og stort an­lagt of­fen­siv fod­bold, og selv at fin­de nye pro­fi­ler og ud­vik­le dem – og det i en grad, så Wen­ger er ble­vet be­skyldt for at va­e­re alt for na­e­rig med trans­fer­ud­gif­ter­ne.

»Jeg hol­der af hi­sto­rie, men ik­ke spe­ci­elt af min egen hi­sto­rie. Jeg er me­re in­ter­es­se­ret i, hvad der ven­ter for­u­de. Og når du bli­ver ae­l­dre, er der ik­ke så me­get til­ba­ge, og så bli­ver det end­nu vig­ti­ge­re,« fastslog han for ny­lig i et in­ter­view med Daily Mail.

»Det, folk må­ske hu­sker, er året med ’De uover­vin­de­li­ge’ (2003/04, hvor Ar­se­nal ik­ke tab­te en kamp i Pre­mi­er Le­ague, red.), men for mig hand­ler ma­na­gerjob­bet om at få det bed­ste ud af det, som du har til rå­dig­hed. Det er det, jeg prø­ver på,« si­ger han til ar­se­nal.com. Land­stra­e­ner Se­ne­st er den na­e­sten 67-åri­ge ma­na­ger ble­vet na­evnt som et sa­er­de­les varmt navn, når det ga­el­der po­sten som en­gelsk land­stra­e­ner. Wen­ger er ik­ke di­rek­te af­vi­sen­de, men han fast­slår, at li­ge nu ga­el­der det Ar­se­nal – og kun Ar­se­nal.

»Min pri­o­ri­tet er at gø­re det godt her. Hvis jeg en dag er fri, så hvor­for ik­ke, men li­ge nu er mit fokus på mit job. Som jeg har sagt man­ge gan­ge, har Ar­se­nal al­tid va­e­ret min vig­tig­ste pri­o­ri­tet, og jeg må se på, hvor godt jeg kan gø­re det, ind­til sa­e­so­nen slut­ter.«

Wen­gers kon­trakt med Lon­don­klub­ben ud­lø­ber til na­e­ste som­mer, og det er end­nu et åbent spørgs­mål, om bå­de han og Ar­se­nal-le­del­sen øn­sker at for­la­en­ge den. En­gel­ske mester­ska­ber: FA Cup:

1997/98, 2001/02, 2003/04 (uden at ta­be en ene­ste kamp i he­le sa­e­so­nen) 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2012/14, 2014/15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.