De pe­a­ke­de un­der Wen­ger

BT - - SPORTEN -

Sej­re: Uaf­gjor­te: Ne­der­lag: Ro­bin van Per­sie: (2004-2012) Den­nis Berg­kamp (1995-2004) Pa­tri­ck Vieira (1996-2005) Thier­ry Hen­ry (1999-2007) Ro­bert Pirès (2000-06) De moral­ske va­er­di­er, som jeg har la­ert gen­nem li­vet, har jeg la­ert gen­nem fod­bol­den Man­che­ster Uni­ted – 5: Man­che­ster Ci­ty – 13: Li­ver­pool – 7:

Kam­pe med Ar­se­nal: 1.129 647 263 219 Han er en dyg­tig dan­ser Wen­ger er født i Stras­bourg, men i ste­det for at føl­ge det lo­ka­le hold blev han i ste­det ta­get med til kam­pe på den ty­ske si­de af gra­en­sen, hvor han så Borus­sia Mön­cheng­lad­bach spil­le. 194 kam­pe, 96 mål 315 kam­pe, 87 mål 279 kam­pe, 29 mål 254 kam­pe, 174 mål 189 kam­pe, 84 mål

Den el­lers så kon­trol­le­re­de fransk­mand er en stor fan af Bob Mar­ley. ’Han var ik­ke fa­bri­ke­ret. Han var ae­g­te. Jeg el­sker dem, som ik­ke føl­ger den slag­ne vej og som stik­ker ud på grund af de­res ta­lent,« har Wen­ger sagt om den af­dø­de reg­gae-stjer­ne. Wen­ger ta­ler seks sprog: fransk, tysk, spansk, en­gelsk, ita­li­ensk og no­get ja­pansk. Som ak­tiv spil­ler fik han først pro­fes­sio­nel de­but som 29-årig.

Han re­vo­lu­tio­ne­re­de er­na­e­rin­gen i Ar­se­nal. To­mat­ket­chup blev for­budt, og den da­va­e­ren­de stjer­ne­an­gri­ber Ian Wright kla­ge­de over, at der var broc­co­li med til al­le må­l­ti­der.

Wen­ger blev gift med sin man­ge­åri­ge part­ner, An­nie Brouster­hous, i 2010. Men ba­re fem år se­ne­re blev par­ret skilt. De har en 19-årig dat­ter sam­men.

De an­dre sto­re klub­bers ma­na­ge­re i den tid Wen­ger har va­e­ret i Ar­se­nal.

Ruud Gul­lit, Gi­an­luca Vi­al­li, Gra­ham Rix, Clau­dio Ra­ni­e­ri, José Mourin­ho, Avram Grant, Lu­iz Fe­lipe Sco­la­ri, Ray Wil­kins, Guus Hid­dink, Car­lo An­ce­lot­ti, An­dre Vil­las-Boas, Ro­ber­to di Mat­teo, Ra­fa­el Be­ni­tez, José Mourin­ho, Ste­ve Hol­land, Guus Hid­dink, An­to­nio Con­te (nu­va­e­ren­de)

Sir Alex Fer­gu­son, David Moy­es, Ry­an Gig­gs, Lou­is van Gaal, José Mourin­ho (nu­va­e­ren­de)

Asa Hart­ford, Ste­ve Cop­pell, Phil Ne­al, Frank Clark, Joe Roy­le, Ke­vin Ke­e­gan, Stu­art Pear­ce, Sven-Göran Eriks­son, Mark Hug­hes, Ro­ber­to Man­ci­ni, Bri­an Kidd, Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, Pep Gu­ar­di­o­la (nu­va­e­ren­de)

Roy Evans, Ge­rard Houl­li­er, Ra­fa­el Benítez, Roy Hod­g­son, Ken­ny Dalg­lish, Bren­dan Rod­gers, Jür­gen Kl­opp (nu­va­e­ren­de)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.