Magnus­sen: Dag 1 ef­ter op­tio­nen

BT - - SPORTEN -

KE­VIN MAGNUS­SENS 2017-OP­TION med Re­nault ud­løb i nat, uden at tea­met ind­lø­ste den. Magnus­sen sat­ser med ret­te sta­dig på at for­sa­et­te hos Re­nault, men ud­lø­bet af op­tio­nen er ik­ke de­sto min­dre en åben­lys an­led­ning til at se sig om ef­ter al­ter­na­ti­ver. Re­nault er sta­dig en re­a­li­stisk Plan A, men be­la­ert af 2014-sa­e­so­nens mis-ma­na­ge­ment er det på ti­de at se se­ri­øst på Plan B.

Ef­ter at ha­ve snu­set rundt i pad­do­ck­en i Se­pang, hvor Magnus­sen og co. var­mer op til mor­gen­da­gens ma­lay­si­ske grand­prix, er her min ak­tu­el­le vur­de­ring af Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-mu­lig­he­der for 2017. RE­NAULT: HELT KLART den bed­ste mu­lig­hed. Genop­byg­nings­fa­sen er godt i gang, og det va­er­ste er over­stå­et. en uge si­den så ud til, at Ser­gio Pe­rez, Ni­co Hül­ken­berg, Valt­te­ri Bot­tas og Car­los Sainz Jr blev hos de­res nu­va­e­ren­de team, er si­tu­a­tio­nen nu aen­dret. En stør­re ro­ka­de kan va­e­re i gang, og den kan på­vir­ke Magnus­sens chan­cer for at bli­ve hos Re­nault ne­ga­tivt.

Ke­vin Magnus­sen har la­en­ge va­e­ret det op­lag­te valg for Re­nault, men al­li­ge­vel tø­ver man. Det be­kym­rer mig, for det an­ty­der, at der fo­re­går ting i kulis­ser­ne, der ik­ke nød­ven­dig­vis er pra­e­get af hver­ken for­nuft el­ler lo­gik. SAU­BER: LIG­NER LI­GE nu det bed­ste bud på en for­nuf­tig Plan B. Tea­met er over­ta­get af nye eje­re, og de aku­t­te øko­no­mi­ske pro­ble­mer er over­stå­et.

Al­li­ge­vel skal Sau­bers 2017-kø­re­re bi­dra­ge til en del af bud­get­tet, og be­lø­bet er be­ty­de­ligt stør­re, end det sponsorat Ja­ck&Jo­nes i år har med Re­nault.

Marcus Eri­cs­son synes sik­ker på at fort­sa­et­te i den ene Sau­ber, og en dansk-svensk kon­stel­la­tion bur­de øge sponsor-po­ten­ti­a­let i Skan­di­navi­en. MA­NOR: OG­SÅ HER skal der man­ge pen­ge med. Tea­met har gjort mar­kan­te frem­skridt i år, og der har end­da va­e­ret pla­ner om at gø­re det til et Mer­ce­des’ an­det­hold a la den rol­le, Toro Ros­so ind­ta­ger i for­hold til Red Bull. Ma­nor får en be­ty­de­lig stør­re an­del af tv-ind­ta­eg­ter­ne i 2017 og kan der­for fort­sa­et­te frem­gan­gen.

Ma­nor vil­le al­le­re­de ha­ve Magnus­sen op til den­ne sa­e­son, så dan­ske­ren ken­der tea­met. HAAS: DER VAR ta­et­te for­bin­del­ser mel­lem Magnus­sen og Haas op til 2016.

Det ame­ri­kan­ske team har etab­le­ret sig flot i fel­tet, men li­ge nu vir­ker Magnus­sen og Haas langt fra hin­an­den. WIL­LI­AMS: UN­GE LAN­CE Stroll er ud­set til at over­ta­ge Fe­lipe Mas­sas sa­e­de. Grun­den, til det ik­ke er of­fent­lig­gjort end­nu, er, at snart 18-åri­ge Stroll end­nu ik­ke har sik­ret sig den BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT nød­ven­di­ge su­per­li­cens til For­mel 1.

Valt­te­ri Bot­tas har la­en­ge plan­lagt at fort­sa­et­te hos Wil­li­ams, men fin­nen an­ty­de­de tors­dag i Se­pang, at han må­ske ik­ke bli­ver hos Wil­li­ams. Han kan va­e­re på vej til Re­nault, men det gi­ver na­ep­pe en åb­ning for Magnus­sen.

Hvis Wil­li­ams ’sa­el­ger’ Bot­tas (han har en 2017-kon­trakt med tea­met), er det, for­di man er i pen­ge­nød, og så skal hans af­lø­ser ha­ve rig­tigt man­ge pen­ge med.

Der er og­så en po­ten­ti­el sponsor­kon­flikt. Wil­li­ams har de se­ne­ste år haft det en­gel­ske tøj­ma­er­ke Ha­ck­ett som en af de­res pri­ma­e­re sponso­rer – det vil må­ske blo­ke­re for et Ja­ck&Jo­nes sponsorat (som Hu­go Boss gjor­de det hos McLa­ren i 2014).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.