Han sprang for li­vet

BT - - SPORTEN -

BT I MA­LAY­SIA Den ind­le­den­de tra­e­ning til Ma­lay­si­as Grand Prix var seks mi­nut­ter gam­mel, da Ke­vin Magnus­sen kom til­ba­ge til Re­nault-pit­ten ef­ter et par så­kald­te ’in­stal­la­tions-om­gan­ge’ for at tjek­ke al­le bi­lens sy­ste­mer. Han stop­pe­de ud for Re­nault-pit­ten, og me­ka­ni­ker­ne gjo­de klar til at skub­be ham ind i ga­ra­gen, da bi­len plud­se­lig blev om­s­pa­endt af flam­mer.

»Der var in­gen pro­ble­mer ude på ba­nen, el­ler da jeg kom ind i pit­ten, og jeg op­da­ge­de ik­ke, at bi­len bra­end­te. Alt vir­ke­de fint, men så så jeg rø­gen, og jeg fik be­sked over ra­dio­en om at kom­me ud – og det be­hø­ve­de de ik­ke at si­ge to gan­ge,« si­ger Ke­vin Magnus­sen til BT.

»Jeg kun­ne ma­er­ke var­men fra flam­mer­ne, da jeg sprang ud, og så kun­ne jeg se, at il­den blus­se­de op igen og igen – der blev åben­bart ved med at kom­me ben­zin på bå­let.«

Me­ka­ni­ke­re med pul­ver­sluk­ke­re fik ef­ter få mi­nut­ter il­den un­der kon­trol, men bi­len var så be­ska­di­get, Jeg kun­ne ma­er­ke var­men fra flam­mer­ne, da jeg sprang ud at det tog man­ge ti­mer at re­pa­re­re og ren­se den.

»Me­ka­ni­ker­ne var fan­ta­sti­ske – bå­de til at få il­den un­der kon­trol og til at få bi­len klar igen til ef­ter­mid­dags-tra­e­nin­gen,« forta­el­ler Magnus­sen.

En un­der­sø­gel­se af­slø­re­de, at det var et nyt sy­stem, der for­år­sa­ge­de den dra­ma­ti­ske brand, da en bra­end­stof­slan­ge var uta­et. Re­nault­me­ka­ni­ker­ne gik der­for til­ba­ge til det gam­le sy­stem, da de genop­byg­ge­de bi­len.

»Det er jo me­get rart at vi­de, at den ik­ke bry­der i brand igen,« kon­sta­te­rer Magnus­sen tørt. An­der­le­des ba­ne Se­pang-ba­nen er aen­dret på fle­re punk­ter op til den­ne sa­e­son. Ny as­falt og aen­dring af en ra­ek­ke sving be­ty­der, at kø­rer­ne hav­de travlt med at la­e­re den ’nye’ ba­ne at ken­de, og der­for ko­ste­de bran­den Magnus­sen vig­ti­ge tra­e­nings­om­gan­ge.

»Ba­nen er me­re an­der­le­des end for­ven­tet,« si­ger Magnus­sen.

»Så jeg gik glip af va­er­di­fuld tra­e­nings­tid, men jeg tror på, jeg kan ind­hen­te det me­ste i den sid­ste tra­e­ning lørdag (i dag, red.).«

Re­nault-me­ka­ni­ker­ne fik bi­len klar midt i gårs­da­gens an­den tra­e­ning, hvor Ke­vin Magnus­sen nå­e­de 19 om­gan­ge og sat­te 19. hur­tig­ste tid, 7/10 se­kund ef­ter team­kam­me­ra­ten Jo­ly­on Pal­mer på 12. plad­sen (ef­ter 36 om­gan­ge).

»Jo­ly­ons tid ser loven­de ud, men jeg er ban­ge for, at fle­re af de an­dre team har lidt me­re at sky­de med i kva­li­fi­ka­tio­nen,« si­ger Ke­vin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.