Hun kan nå det

BT - - SPORTEN -

SATS­NING re­sul­tat­ma­es­sig op­tur er hun nu ta­et på top-20.

»Fort­sa­et­ter Ca­ro­li­ne de na­e­ste uger på sam­me må­de, som hun spil­le­de, da hun søn­dag vandt fi­na­len i Tokyo, vil jeg ik­ke af­vi­se, at WTA Fi­nals bli­ver med hen­de blandt de ot­te del­ta­ge­re. Be­drif­ten vil va­e­re hi­sto­risk. In­gen spil­le­re har no­gen­sin­de avan­ce­ret så mar­kant på ver­dens­rang­li­sten i sa­e­so­nens sid­ste to må­ne­der,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der me­ner, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har go­de chan­cer for at vin­de si­ne tre sid­ste tur­ne­rin­ger i den­ne sa­e­son i Ki­na, Hong Kong og Luxem­bourg og der­med ind­kas­se­re 1.560 po­int. Bed­re end da hun var et­ter Lagt sam­men med de 1.852 hun har i for­vej­en, er kva­li­fi­ka­tion en mu­lig­hed, hvis kvar­tet­ten Jo­han­na Kon­ta, Svet­la­na Kuz­netsova, Car­la Su­a­rez Na­var­ro og Ma­di­son Keys sam­ti­dig un­der­pra­este­rer.

»Som Ca­ro­li­ne spil­ler nu, er hun bed­re end den­gang (ok­to­ber 2010 til ja­nu­ar 2012, red.), hvor hun var ver­den­set­ter,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der gla­e­der sig til at føl­ge den 26-åri­ge dan­skers del­ta­gel­se ved China Open.

Her mø­der hun i før­ste run­de Co­co Van­deweg­he. En kamp der ef­ter alt at døm­me spil­les i morgen.

»Van­deweg­he er en spil­ler, Ca­ro­li­ne tid­li­ge­re har be­sej­ret. Men ame­ri­ka­ne­ren slår hårdt til bol­den. Til gen­ga­eld be­va­e­ger hun sig knapt så godt. Er Ca­ro­li­ne slup­pet af med Hvis jeg sta­dig var hen­des tra­e­ner, vil­le jeg rå­de hen­de til at sat­se 100 pro­cent på pro­jek­tet den tra­et­hed og den rygska­de, der pla­ge­de hen­de un­der Wuhan Open, for­ud­ser jeg dansk sejr,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

I en even­tu­el kamp i an­den run­de står Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til at mø­de den 13. se­e­de­de ita­li­e­ner Ro­ber­ta Vin­ci, mens po­lak­ken Ag­nieszka Radwanska (se­e­det tre) kan bli­ve mod­stan­de­ren i den ef­ter­føl­gen­de kamp.

»Det er sta­er­ke spil­le­re, men hun har ved tid­li­ge­re lej­lig­he­der be­sej­ret dem beg­ge, og vur­de­ret på dags­for­men er Ca­ro­li­ne li­ge nu blandt de fem bed­ste i ver­den,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Ind­til vi­de­re har kun An­ge­lique Ker­ber, Se­re­na Wil­li­ams og Si­mo­na Ha­lep sik­ret sig ad­gangs­bil­let til sa­e­son­fi­na­len, WTA Fi­nals, hvor årets ot­te mest po­intscoren­de spil­le­re kon­kur­re­rer om en sam­let pra­e­miesum på syv mio. US-dol­lar (ca. 45 mio. kro­ner).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.