Nej be­ty­der nej

BT - - WEEKEND -

Du skyl­der al­drig en for­kla­ring. Så­dan ly­der en af de vig­ti­ge le­vereg­ler, jeg har la­ert af en god ve­nin­de. Jeg la­er­te reg­len en­gang, hvor jeg hav­de brug for at si­ge fra. Nej’et gik det så­dan set fint med at få af­le­ve­ret, men den ef­ter­føl­gen­de tavs­hed, som for­ment­lig da­ek­ke­de over den skuf­fel­se, som af­sla­get med­før­te hos sam­ta­lens an­den part, blev pi­ne­fuld lang. Så lang, at jeg blev i tvivl om rig­tig­he­den, nød­ven­dig­he­den – ja selv ri­me­lig­he­den i mit af­slag. Og så be­gynd­te jeg at for­kla­re... At jeg var nødt til at si­ge nej: For­di ti­den kra­e­ve­de det. For­di vej­ret var dår­ligt. For­di an­dre hav­de bedt mig om det... Alt sam­men for­kla­rin­ger, der ik­ke hav­de an­det for­mål end at da­ek­ke over, at jeg ik­ke hav­de lyst til at si­ge ja. Men jo me­re jeg for­kla­re­de og for­sva­re­de mit nej, de­sto sva­ge­re lød det. For hver en­kelt for­kla­ring lag­de op til, at nej kun­ne for­hand­les og aen­dres til et ja. I den­ne uge skri­ver Chri­sti­na Se­derq­vist om, hvor­for det er så sva­ert at si­ge nej– og stå ved det. Og­så hun har ef­ter hård tra­e­ning la­ert at si­ge: Nej. Ik­ke me­re. Al­drig me­re... Et klart nej kan re­sul­te­re i en pi­ne­fuld lang tavs­hed. El­ler vre­de. El­ler skuf­fel­se hos din mod­part, men det ef­ter­la­der in­gen tvivl om, hvad du si­ger og me­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.