Gi­ver ik­ke stress U

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 01.10.2016 li­ge­va­egt mel­lem krav og res­sour­cer er år­sag til stress. Det er en ud­bredt for­stå­el­se, at stress op­står, hvis kra­ve­ne i dit liv er stør­re end det over­skud, du har til rå­dig­hed. Hvis du f.eks. er for per­fek­tio­ni­stisk el­ler op­le­ver for hø­je krav fra om­gi­vel­ser­nes si­de i for­hold til, hvad du kan over­skue, vil der op­stå uli­ge­va­egt – og du er i fa­re for at få stres­ssymp­to­mer.

Nu nu­an­ce­rer ny vi­den for­stå­el­sen af stress. Den go­de nyhed er, at du ik­ke be­hø­ver at skrue ned for per­fek­tio­nis­men, am­bi­tio­ner­ne el­ler pla­ce­re dig selv i et skå­ne­mil­jø for at bli­ve stres­sfri – løs­nin­gen lig­ger et helt an­det sted – nem­lig i ak­ti­vi­te­ten in­de i dit ho­ved.

AEr­g­rel­se gi­ver stress

Se nu Ma­ri­an­ne, som jeg mød­te i min kon­sul­ta­tion. Ef­ter to stres­ssy­ge­mel­din­ger hav­de hun i fle­re om­gan­ge va­e­ret i te­ra­pi. I de før­ste te­ra­pi­for­løb la­er­te hun, at hen­des egen per­fek­tio­nis­me og hø­je krav var år­sag til stres­sen. Hun la­er­te, at hun var nødt til at gå på kom­pro­mis med si­ne stan­dar­der, hvis hun vil­le stres­sen til livs. Ma­ri­an­ne prø­ve­de at skrue ned for si­ne krav og am­bi­tio­ner. Hun la­er­te at ta­en­ke, at alt ik­ke be­hø­ve­de at va­e­re 110 pct. per­fekt, men at 80 pct. var godt nok. Men det var en sva­er og kra­e­ven­de øvel­se for hen­de. Per­fek­tio­nis­men sad dybt i hen­de. Så hver gang no­get ik­ke gik helt, som hun hav­de for­ven­tet, el­ler op­ga­ver ik­ke blev løst helt op­ti­malt, kun­ne hun ae­r­gre sig i ti­me­vis.

Først da Ma­ri­an­ne be­gynd­te i en af vo­res me­takog­ni­ti­ve grup­per, fik hun en ny for­stå­el­se af sin stres­spro­ble­ma­tik. Hun op­da­ge­de, at år­sa­gen til hen­des stress ik­ke lå i hen­des per­fek­tio­nis­me. Det vil si­ge, pro­ble­met var ik­ke, at alt skul­le va­e­re op­ti­malt. Det, der stres­se­de hen­de, var den tid, hun brug­te på at ae­r­gre sig, når no­get ik­ke gik op­ti­malt. Den nye for­stå­el­se gjor­de en ka­em­pe for­skel for Ma­ri­an­ne og blev løs­nin­gen på hen­des stres­spro­ble­ma­tik. Ma­ri­an­ne ae­r­grer sig sta­dig, når hun ik­ke når si­ne op­ga­ver el­ler be­går fejl. Men i ste­det for at grub­le, tre til fem ti­mer har hun la­ert at slip­pe tan­ker­ne og slap­pe af i ho­ve­d­et på trods af ae­r­g­rel­sen. Der­ved und­går hun stress.

Søg det, der gi­ver mest me­ning

Ny forsk­ning ty­der på, at der er for­skel på stress og på, hvor­dan den påvirker os. Man­ge tror, at stress kun hand­ler om for man­ge op­ga­ver og krav, og at lang­va­rig stress ska­der krop og sind. Nu vi­ser det sig, at ind­hol­det af op­ga­ver­ne og­så har stor be­tyd­ning for, om stres­sen er de­struk­tiv el­ler ej. Me­nings­ful­de op­ga­ver som f.eks. børn, kar­ri­e­re og så vi­de­re vir­ker ik­ke na­er så stres­sen­de som me­nings­lø­se op­ga­ver. Det er der­for ik­ke ma­eng­den af op­ga­ver­ne i dit liv, der af­gør, om din stress er sund el­ler ej. Det al­ler­vig­tig­ste er din ev­ne til at be­gra­en­se be­kym­rin­ger og gå ef­ter me­nings­fuld­hed i ste­det for blot at und­gå stress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.