Drop for­bud­de­ne

BT - - WEEKEND -

En pro­cent af dan­sker­ne li­der af glu­te­nal­ler­gi. Men man­ge fle­re gør sig sto­re an­stren­gel­ser for at hol­de glu­ten ude af ko­sten. Sal­get af glu­ten­fri va­rer (og va­rer uden lak­to­se) er ste­get kraf­tigt de se­ne­ste år. Men det er en me­get dår­lig idé at und­gå glu­ten, hvis ik­ke man li­der af glu­te­nal­ler­gi, si­ger pro­fes­sor Mor­ten Grøn­ba­ek, der er di­rek­tør for Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed og for­mand for Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se.

»Det er nød­ven­digt for men­ne­sker med en syg­dom at und­gå be­stem­te mad­va­rer, men det be­ty­der ik­ke, at al­le bør und­gå dem. Tva­er­ti­mod går man glip af vig­ti­ge na­e­rings­stof­fer, når man ska­e­rer glu­ten­hol­di­ge va­rer ud af sin kost. I det he­le ta­get er det en dår­lig idé at ska­e­re be­stem­te fø­de­va­rer fra,« si­ger han.

Me­di­er og net­si­der er fyldt med li­ster som ’10 fø­de­va­rer du al­drig må spi­se’ og ’Den­ne mad er gift for din krop’. Men iføl­ge pro­fes­soren fin­des der in­gen fø­de­va­rer, som er us­un­de i sig selv. Vi har brug for salt, vi har brug for suk­ker, vi har brug for kul­hy­dra­ter og fedt. Det er ma­eng­der­ne, der er af­gø­ren­de.

Sund­hed er ik­ke det sam­me

»Det vig­tig­ste ko­st­råd er at spi­se va­ri­e­ret og ik­ke for me­get. Men når man ka­te­go­risk ska­e­rer be­stem­te fø­de­va­rer fra, bli­ver det me­get sva­e­re­re. Du skal ik­ke for­by­de dig selv at spi­se rundstyk­ker, men du skal må­ske spi­se kun dem om søn­da­gen og ik­ke til hver­dag. Vi skal va­ek fra tan­ke­gan­gen om, at be­stem­te fø­de­va­rer skal va­e­re for­bud­te for os. Det gi­ver ik­ke et sundt for­hold til mad,« si­ger Mor­ten Grøn­ba­ek.

For­fat­ter og livs­stilsco­ach Mor­ten El­søe er cand. sci­ent. i er­na­e­ring med spe­ci­a­le i livs­stils­syg­dom­me. Han har for ny­lig ud­gi­vet bo­gen ’Slut med for­budt’, hvor han gør op med for­bud­stan­ken.

»Når vi gør en fø­de­va­re for­budt, til­la­eg­ger vi den en sa­er­lig va­er­di. Når vi så kom­mer til at spi­se den – og det gør vi – un­der­mi­ne­rer det tro­en på, at vi kan le­ve sundt. Det bli­ver et ‘fuck, jeg har spist ka­ge, nu er jeg et dår­ligt men­ne­ske’, og så har man det skidt og får lyst til at trø­ste­spi­se.«

Han me­ner, det vig­tigt at for­stå, at sund mad ik­ke er én ting.

»Vi har gjort sund­hed til et spørgs­mål om, hvor­vidt ma­den fe­der. Men er du kra­eft­pa­tient, som skal kom­me dig ef­ter en ke­mo­be­hand­ling, el­ler er du ae­l­dre uden stor ap­pe­tit, så er det sid­ste, du har brug for at spi­se kal­o­ri­e­let. Hvad der er sundt for den ene, er ik­ke nød­ven­dig­vis sundt for den an­den,« fast­slår han.

Han ser som Mor­ten Grøn­ba­ek et pro­blem i, at man­ge sa­et­ter sig selv på ku­re, hvor f.eks. glu­ten ik­ke må ind­gå i ko­sten.

»Ba­re for­di nog­le men­ne­sker har nød­de­al­ler­gi, be­ty­der det jo hel­ler ik­ke, at al­le vi an­dre har godt af at und­gå nød­der.«

Far­lig pseu­d­ovi­den­skab

Beg­ge er ae­r­ger­li­ge over, at der fl­o­re­rer så man­ge myter om mad på net­tet, i bøger og me­di­er.

I Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se over­ve­jer man nu en mod­kampag­ne til myter­ne.

»Sund­hed hand­ler ik­ke om at und­gå det ene el­ler det an­det, men om at føl­ge nog­le få le­vereg­ler: Und­gå ryg­ning, spis va­ri­e­ret, va­er fy­sisk ak­tiv, og drik­ker mo­de­rat med al­ko­hol. Sva­e­re­re er det fak­tisk ik­ke, og der er in­gen grund til at gø­re det sva­e­re­re,« si­ger Mor­ten Grøn­ba­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.