Sund­hed er...

BT - - WEEKEND -

En til­stand af fuld­sta­en­dig fy­sisk, men­tal og so­ci­al vel­be­fin­den­de. Ik­ke blot fra­va­er af syg­dom el­ler sva­ek­kel­se. Så­dan ly­der Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO’s de­fi­ni­tion. Tre ho­ved­fak­to­rer påvirker vo­res sund­hed: Vo­res øko­no­mi og det sam­fund vi le­ver i, vo­res fy­si­ske mil­jø – alt­så hvor vi bor og en­de­lig hvem vi er, og hvor­dan vi le­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.