Be­va­eg dig og und­gå syg­dom

Det kan ly­de som et sa­ert ko­st­råd. Men no­get af det bed­ste, du kan gø­re, hvis du vil hol­de dig sund og rask, er at va­e­re fy­sisk ak­tiv

BT - - WEEKEND -

på, og det gør det let­te­re at kun­ne spi­se til­stra­ek­ke­lig va­ri­e­ret og få plads til ka­ge, is og slik – en­gang imel­lem.

Men det gør og­så mus­k­ler­ne stør­re, og det vil si­ge, at vi bli­ver me­get­bed­re til at op­ta­ge og bru­ge suk­ker – som er bra­end­stof for mus­k­ler­ne – uden at det lag­res som f.eks. fedt på le­ve­ren el­ler påvirker din in­sulin­ba­lan­ce.

Det hand­ler imid­ler­tid ik­ke kun om at va­e­re ak­tiv i mindst 30 mi­nut­ter om da­gen, så­dan som Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler. Sid­der man ned re­sten af ti­den, har det en selv­sta­en­dig ska­de­lig ef­fekt.

Desva­er­re sid­der stort set halv­de­len af dan­sker­ne ned me­re end ti ti­mer om da­gen. Det øger ri­si­ko­en for livs­stils­syg­dom­me som ty­pe 2-di­a­be­tes, hjer­te-kar-syg­dom­me og vis­se kra­eft­for­mer.

Ny kampag­ne

Der­for har Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed har for ny­lig lan­ce­ret kampag­nen ‘ta­ke a stand’, som skal få dan­ske­re med stil­lesid­den­de ar­bej­de va­ek fra sto­len. Det hand­ler bå­de om at stå, at gå og at få af­brudt pe­ri­o­der­ne, hvor man sid­der ned me­re end 30 mi­nut­ter ad gan­gen.

For­fat­ter og livs­stilsco­ach Mor­ten El­søe ser fy­sisk ak­ti­vi­tet som en vig­tig del af et sundt liv, og det be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at va­e­re må­l­ret­tet tra­e­ning.

»Man­ge ta­en­ker, at de skal lø­be et ma­ra­ton, men det skal al­le ik­ke. Gør no­get, som du har lyst til, og som gi­ver dig velva­e­re. Det kan va­e­re at gå en af­ten­tur i sko­ven el­ler el­ler cyk­le me­re i hver­da­gen. Selv små aen­drin­ger har stor ef­fekt,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.