’I Zoo la­er­te jeg at va­e­re mor’

Da An­ne Dep­pe blev gravid, kun­ne hun ik­ke gen­ken­de sig selv i me­di­er­nes frem­stil­ling af mødre, børn, føds­ler og fa­mi­li­er. Der­for tog hun i Zoo­lo­gisk Ha­ve og fandt na­tu­rens for­mel på mo­der­skab

BT - - WEEKEND -

En dag hav­de hun skre­vet et brev til sin un­der­bo om, at hun må­ske kom til at lar­me lidt på grund af no­get in­den­dørs tra­e­ning. Un­der­bo­en hav­de kvit­te­ret med en sød sms, om at det da var ’helt ok’. Da de nog­le da­ge ef­ter til­fa­el­dig­vis mød­tes ved et bus­stop­pe­sted, var ki­men så godt som så­et til Em­ma Jo. I dag bor re­sul­ta­tet af mø­det – den 14 må­ne­der gam­le dat­ter – hos sin mor. »Jeg hav­de in­gen pla­ner om at bli­ve mor. Tro­e­de slet ik­ke, jeg kun­ne bli­ve det. For jeg hav­de få­et at vi­de, at jeg var ste­ril,« for­kla­rer den i dag 33-åri­ge An­ne Dep­pe. Hun hav­de lagt al­le drøm­me om en stor fa­mi­lie på hyl­den og ta­enk­te, at hun i ste­det skul­le va­e­re ’så­dan en tjek­ket selv­sta­en­dig kar­ri­e­re­kvin­de, der spar­ker røv’. An­ne Dep­pe er ud­dan­net er­hvervsco­ach og ar­bej­der som blog­ger, men si­den føds­len af Em­ma Jo har hun fø­jet bå­de mor og fored­rags­hol­der om mo­der­ska­bet til sit cv.

Som en syg­dom

Da An­ne Dep­pe stod midt i sin ’mira­kel­gravi­di­tet’, be­gynd­te hun som så man­ge an­dre at sø­ge på net­tet ef­ter in­for­ma­tion og hun meld­te sig ind i ter­mins­grup­per på Fa­ce­book for at bli­ve klo­ge­re på gravi­di­tet og mo­der­skab. Det skul­le dog vi­se sig at va­e­re en slem skuf­fel­se. »Jeg kun­ne ma­er­ke, hvor ban­ge an­dre kvin­der var for de­res gravi­di­tet. Når de skul­le til scan­nin­ger, hand­le­de det he­le om alt det, der kun­ne gå galt,« hu­sker An­ne Dep­pe. Drå­ben var Po­li­ti­kens Sto­re Gravi­di­tets­bog, som en vel­me­nen­de sja­el gav hen­de i ga­ve. »Der var in­gen smuk­ke bil­le­der af mor og barn. Kun bil­le­der af al­vor­li­ge fora­el­dre, der sid­der sam­men med en per­son i hvid kit­tel. Igen – en bog om alt det, der kan gå galt. Men hvor var al magi­en hen­ne,« spør­ger An­ne Dep­pe re­to­risk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.