E

BT - - WEEKEND -

n kold og klar mart­s­dag i 2015, gik en høj­gravid An­ne Dep­pe rundt i Zoo­lo­gisk Ha­ve i Kø­ben­havn. Et par da­ge for­in­den hav­de hun rin­get til den gam­le ha­ve og sagt no­get i stil med: »Jeg er en gravid blog­ger, som hav­de sva­ert ved at ken­de mig selv i de bøger, der fin­des om gravi­di­tet. Må jeg kom­me på be­søg hos jer?« Zoo­lo­gisk Ha­ve tog imod hen­de med åb­ne ar­me og en dy­re­pas­ser vi­ste hen­de rundt blandt dy­re-un­ger og -mødre. »I to ti­mer for­tal­te han om dyr og føds­ler. Na­e­se­hor­net hav­de li­ge få­et en un­ge. Dy­re­pas­se­ren for­tal­te, at man i zoo­lo­gisk ha­ve ge­ne­relt prø­ver at blan­de sig så lidt som mu­ligt og la­der na­tu­ren gå sin gang. Han for­tal­te, at is­b­jør­ne­ne kan gi­ve sig selv en abort, hvis de for­nem­mer, at der ik­ke er mad nok til en un­ge i den kom­men­de sa­e­son. Det er me­get ef­fek­tiv res­sour­cesty­ring,« for­kla­rer An­ne Dep­pe. nog­le få må­ne­der tid­li­ge­re var hun – helt up­lan­lagt – ble­vet gravid. Men hun mang­le­de en for­mel for, hvor­dan hun skul­le bli­ve mor uden at bli­ve ban­ge for alt det, som om­gi­vel­ser­ne sag­de, kun­ne gå galt. »At få børn be­hand­les ef­ter­hån­den som en kra­eft­di­ag­no­se,« si­ger hun. Først, da hun stod i Zoo­lo­gisk Ha­ve, for­stod hun, at det he­le nok skul­le gå – for det ple­jer det at gø­re.

Mø­det ved bus­stop­pe­ste­det

Det var et kort be­kendt­skab cir­ka seks må­ne­der tid­li­ge­re, der var skyld i si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.