M

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 01.10.2016 it mot­to har al­tid va­e­ret: ’Tra­e­ning skal va­e­re sjovt’. Desva­er­re er der ik­ke man­ge, som op­le­ver, at det er det. Det gør det sva­ert at bli­ve ved med at mo­ti­ve­re sig selv til at sla­e­be sig ned i fit­nes­scen­te­ret. Men man kan sag­tens tra­e­ne sjovt og ef­fek­tivt helt uden de tun­ge ma­ski­ner i cen­te­ret – fak­tisk kan det va­e­re en for­del ik­ke al­tid at tra­e­ne med ma­ski­ner. I ma­ski­ner­ne bli­ver øvel­ser­ne kon­trol­le­re­de, og det for­be­re­der ik­ke op­ti­malt din krop på de ret­nings­skift og ufor­ud­se­te be­va­e­gel­ser, den ud­sa­et­tes for i hver­da­gen. I den­ne uge vil min per­son­li­ge tra­e­ner Phi­lip og jeg fo­ku­se­re på ply­o­me­trisk tra­e­ning, hvor man la­ver be­va­e­gel­ser med for­s­pa­en­ding, så­som gen­tag­ne hop. Det er en sjov og en ut­ro­lig ef­fek­tiv tra­e­nings­form, som i høj grad øger din spa­endstig­hed og eks­plo­si­vi­tet – og så kra­e­ver den ik­ke ad­gang til avan­ce­re­de tra­e­nings­ma­ski­ner.

Sjov tra­e­ning

Styr­ke­tra­e­ning kan fo­re­gå på et utal af må­der. Det er al­tid godt med af­veks­ling, så du styr­ker krop­pen all-aro­und. I ply­o­me­trisk tra­e­ning be­la­stes krop­pen først ved for­la­en­gel­se af mus­k­len (for­s­pa­en­ding), ef­ter­fulgt af en sam­men­tra­ek­ning af mus­k­len i en hur­tig be­va­e­gel­se. For at kun­ne ud­fø­re dis­se eks­plo­si­ve øvel­ser skal al­le ner­veim­pul­ser fra hjer­nen ud­fø­res i den rig­ti­ge ra­ek­ke­føl­ge – hur­tigt. Ved la­en­ge­re tids tra­e­ning med­fø­rer det en bed­re og hur­ti­ge­re ko­or­di­na­tion. Ved ply­o­me­trisk tra­e­ning ak­ti­ve­res man­ge mu­skel­grup­per og ska­ber høj in­ten­si­tet,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.