’God af­ten, jeg la­e­ser for at glem­me’

BT - - NYHEDER -

HJERTESKAERENDE har na­e­sten 100 børn mi­stet li­vet. Så sent som i går ef­ter­mid­dag blev end­nu et ho­spi­tal bom­bet i jag­ten på det, rus­ser­ne og As­sad-re­ge­rin­gen kal­der ’op­rø­re­re’.

Ba­na Ala­bed bor i Alep­po og er første­hånds­vid­ne til den hu­ma­ni­ta­e­re ka­ta­stro­fe. Hun har op­le­vet, hvor­dan to ho­spi­ta­ler er ble­vet bom­bet på en uge, samt hvor­dan fle­re sko­ler er ble­vet bom­bet. Forta­el­ler om ra­eds­ler­ne Sam­men med sin mor forta­el­ler hun om­ver­de­nen om ra­eds­ler­ne: At hen­des by er ble­vet »dag­ligt slag­te­ri«. At hen­des bror gra­e­der, når bom­ber­ne fal­der.

Ba­na Ala­beds lø­ben­de be­ske­der til om­ver­de­nen midt i bom­be­reg­nen bli­ver lagt ud på det so­ci­a­le me­di­um Twit­ter. Og fle­re gan­ge la­eg­ger Ba­na Ala­bed og­så et bil­le­de op. F.eks. vi­ser et bil­le­de Ba­na Ala­bed med en bog, mens der står skre­vet: ’God­af­ten, jeg la­e­ser for at glem­me kri­gen’. Et an­det bil­le­de vi­ser Ba­na Ala­beds og hen­des bror på en karu­sel, som er ta­get før bom­bar­de­men­ter­ne. Tek­sten ly­der: Min bror gra­e­der, når bom­ber­ne fal­der. Jeg be­der for, at han er i sik­ker­hed i af­ten.

Ba­na Ala­beds mor bi­dra­ger og­så med be­ske­der fra dat­te­rens Twit­ter­kon­to. F.eks. skri­ver hun: ’De dra­e­ber os, de sår­er os. Og når vi kom­mer på ho­spi­ta­let, så bom­ber de og­så det. Er det ik­ke krigs­for­bry­del­ser?’ Om­ver­de­nen for­døm­mer an­greb Bom­bar­de­men­tet i Alep­po er ble­vet kraf­tigt for­dømt af om­ver­de­nen.

FN’s nød­hja­elps­chef Step­hen O’Bri­an har i den­ne uge ad­va­ret om, at Alep­po står over for en hu­ma­ni­ta­er ka­ta­stro­fe »ulig alt an­det«, der er set i bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en.

»Lad mig va­e­re klar: Det øst­li­ge Alep­po er i det­te øje­blik ik­ke på kan­ten af af­grun­den. By­en er godt på vej ned i den nå­des­lø­se og ubarm­hjer­ti­ge af­grund af en hu­ma­ni­ta­er ka­ta­stro­fe ulig alt an­det, som vi har set i Sy­ri­en,« si­ger Step­hen O’Bri­an iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.