NU LUKKER LOK ... TERRORFOKUS Me­re ...

BT - - NYHEDER -

POLITIMANGEL vi har fa­er­re ha­en­der. Der­til kom­mer den pra­e­ven­ti­ve virk­ning, som et syn­ligt lo­kal­po­li­ti har. Det må ti­den jo vi­se,« si­ger St­ef­fen Dau­gaard.

Rigs­po­li­ti­et be­kra­ef­ter, at der skal spa­res i fle­re kred­se, selv om po­li­ti­et fak­tisk får til­ført fle­re pen­ge.

»Vi får nog­le pen­ge, men vi har og­så få­et en ra­ek­ke nye op­ga­ver. Pen­ge­ne til nog­le af de nye op­ga­ver skal fin­des ved, at vi ef­fek­ti­vi­se­rer. Der­for skal po­li­tik­red­se­ne or­ga­ni­se­re sig på en ny må­de, så de sam­me op­ga­ver kan lø­ses med fa­er­re me­d­ar­bej­de­re. Det er bl.a. det, vi ser på Fyn,« si­ger Svend Lar­sen, di­rek­tør i Rigs­po­li­ti­et.

De nye op­ga­ver er et ope­ra­tions­og ef­ter­forsk­nings­cen­ter i Øst- og Vest­dan­mark, der­til skal PET styr­kes, og der til­fø­res fle­re res­sour­cer til gra­en­se­be­vogt­ning og ter­r­or­ind­sats.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.