Met­te Fre­de­rik­sen sa­et­ter Lars Løk­ke til va­egs

BT - - NYHEDER -

GALLUP Dog me­ner han, at det er kon­se­kven­sen af at frem­la­eg­ge sto­re pla­ner.

»Når vi frem­la­eg­ger en plan som den, re­ge­rin­gen har frem­lagt nu, så er der en mas­se små hjør­ner, man kan slå sig på. Så­dan er det at ta­ge an­svar i po­li­tik. Men hvis man har am­bi­tio­ner på veg­ne af Dan­mark, så bli­ver man og­så nødt til at ud­fol­de de am­bi­tio­ner i ste­det for blot at la­e­ne sig til­ba­ge og si­ge, at man ik­ke vil aen­dre på no­get,« si­ger han. Vin­der på flygt­nin­ge­om­rå­det Gallup-må­lin­gen vi­ser og­så, at Met­te Fre­de­rik­sen fø­rer en bed­re po­li­tik end Lars Løk­ke Ras­mus­sen på al­le po­li­ti­ske om­rå­der med und­ta­gel­se af for­svar­spo­li­tik­ken, hvor Løk­ke sco­rer højst. Ek­sem­pel­vis me­ner 30 pro­cent af va­el­ger­ne, at Met­te Fre­de­rik­sen er bedst på ind­van­drer- og flygt­nin­ge­om­rå­det, hvor 27 pro­cent ha­el­der mod Løk­ke. Va­el­ger­ne me­ner og­så, at Met­te Fre­de­rik­sen er den bed­ste ga­rant for en an­svar­lig øko­no­misk po­li­tik, hvor 34 pe­ger på S-for­man­den mod Løk­kes 27 pro­cent.

Må­lin­gen va­ek­ker gla­e­de i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske lejr.

»Det er et stort skul­der­klap til Met­te Fre­de­rik­sen som So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand og som stats­mi­ni­ster­kan­di­dat,« si­ger po­li­tisk ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men.

»Jeg tror sam­ti­dig, at dan­sker­ne har sva­ert ved at for­stå, hvor­for Lars Løk­ke Ras­mus­sen er så op­ta­get af at gi­ve top­skat­te­let­tel­ser, som skal be­ta­les ved, at pen­sions­al­de­ren skal sa­et­tes op og SUen sa­et­tes ned,« fort­sa­et­ter han.

»Jeg ser det som en til­lid­ser­kla­e­ring og et stort skul­der­klap til Met­te Fre­de­rik­sen. Men jeg tror og­så, at der er man­ge va­el­ge­re, som er skuf­fe­de over den po­li­tik, der bli­ver ført un­der Lars Løk­ke Ras­mus­sen,« si­ger Ni­co­lai Wam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.