Emi­lie ef­ter­lyst hos In­ter­pol med nyt fo­to

BT - - NYHEDER -

FORSVUNDET Den nu 18-åri­ge Emi­lie Meng har si­den juli va­e­ret ef­ter­lyst via In­ter­pols re­gi­ster for for­s­vund­ne per­so­ner med et hidtil ukendt fo­to her­hjem­me. Det har gi­vet man­ge hen­ven­del­ser blandt an­det fra Tys­kland og Sve­ri­ge. 18-åri­ge Emi­lie Meng for­svandt spor­løst un­der en by­tur i Kor­sør den 10. juli. Si­den har bå­de fri­vil­li­ge og po­li­ti vendt hver en sten, gra­vet ko­lo­ni­ha­ver op, haft dyk­ke­re i van­det og af­søgt ka­em­pe om­rå­der med hunde.

Men desva­er­re uden held. Emi­lie har nu va­e­ret va­ek i over to en halv må­ned.

Men hå­bet om at fin­de den un­ge pi­ge er ik­ke forsvundet end­nu. Emi­lie har nem­lig si­den juli og­så va­e­ret ef­ter­lyst i ud­lan­det via In­ter­pols re­gi­ster for for­s­vund­ne per­so­ner. Her ser man et an­det bil­le­de af den un­ge pi­ge end dem, der pri­ma­ert har va­e­ret brugt i ef­ter­søg­nin­gen her­hjem­me.

Og det har gi­vet an­led­ning til et par hen­ven­del­ser forta­el­ler ef­ter­forsk­nings­le­der Sø­ren Ravn-Ni­el­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti til Ek­stra Bla­det.

»Der har va­e­ret no­gen, som har ment, at hun er set for­skel­li­ge ste­der. Blandt an­det i Tys­kland og Sve­ri­ge. Men det har vist sig, at det ik­ke er hen­de, man har set,« si­ger Sø­ren Ravn-Ni­el­sen til me­di­et.

Her­hjem­me har po­li­ti­et få­et fle­re tip fra bor­ge­re, der har ment at ha­ve set Emi­lie for­skel­li­ge ste­der i lan­det. Blandt an­det rap­por­te­re­de fle­re bor­ge­re i au­gust, at der var set en pi­ge, der lig­ne­de Emi­lie Meng i om­rå­det om­kring Ski­ve.

Og­så dis­se spor end­te blindt, da det vi­ste sig ik­ke at va­e­re Emi­lie i no­gen af til­fa­el­de­ne. Men Sø­ren Ravn Ni­el­sen forta­el­ler til Ek­stra Bla­det, at så la­en­ge der er me­re at ef­ter­for­ske, så vil po­li­ti­et fort­sa­et­ter ufortrø­de­nt. »Vi får he­le ti­den hen­ven­del­ser. Og det vil vi og­så fort­sa­et­te med at få,« si­ger Sø­ren Ravn Ni­el­sen til me­di­et.

I ef­ter­lys­nin­gen af Emi­lie her­hjem­me har man og­så rakt hån­den ud til ud­lan­det for at få flest mu­li­ge til at hol­de øj­ne­ne åb­ne.

På en pla­kat er ef­ter­lys­nin­gen af Emi­lie skre­vet på bå­de dansk, tysk og en­gelsk med or­det ’sav­net’ stort skre­vet med bå­de hvi­de, rø­de og gu­le bog­sta­ver. I Ef­ter­lys­nin­gen hos In­ter­pol er bå­de Emi­lies mor og far na­evnt med navn. Og må­ske kan det øge mu­lig­he­den for de ret­te tip og hen­ven­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.