GLIMT FRA TI­DEN SOM BZ’ER

BT - - NYHEDER -

Kon­tra­sten til bz-ti­den i 1980er­nes Kø­ben­havn, hvor Ul­rik­ke og Wil­fred Ol­sen var med fra be­gyn­del­sen, er til at få øje på.

På tirs­dag ud­kom­mer en al­le­re­de på for­hånd om­dis­ku­te­ret bog om bz-be­va­e­gel­sen af for­fat­ter Pe­ter Øvig. Ul­rik­ke Ol­sen er en af dem, som har tak­ket nej til at bli­ve in­ter­viewet til bo­gen. År­sa­gen er dels, at hun ik­ke er enig med for­fat­te­rens syn på den tid og nøg­le­per­so­ner­nes rol­le – dels at der i for­bin­del­se med hans for­ri­ge ud­gi­vel­ser er ble­vet så­et splid mel­lem gam­le ven­ner. Det skal han ik­ke ha­ve held til igen, me­ner hun.

»Jeg for­na­eg­ter be­stemt ik­ke min for­tid. Bz-be­va­e­gel­sen hand­le­de om at fin­de et fa­el­les sted at va­e­re og om at ha­ve et sted at bo. Det hand­le­de om fa­el­les­skab og om at fin­de et stå­sted. Om at fin­de nog­le ram­mer, hvor vi kun­ne va­e­re. Langt de fle­ste af os var jo kun børn,« si­ger Wil­fred Ol­sen. Tog sa­gen i egen hånd Ul­rik­ke Ol­sen sup­ple­rer:

»Vi var al­le sam­men vok­set op med, at vi skul­le la­e­re at va­e­re rig­tig, rig­tig selv­sta­en­di­ge, og at vi selv skul­le ta­ge an­svar. Det var li­ge pra­e­cis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.