Mas­sa­kre og magtspil

BT - - NYHEDER -

KRIG som vi har set i Sy­ri­en,’ som en FN-nød­hja­elps­chef for­mu­le­re­de det tid­li­ge­re i den­ne uge.

I Alep­po vur­de­res det, at na­e­sten 100 børn har mi­stet li­vet i lø­bet af ba­re fem dag. I går ef­ter­mid­dag blev et ho­spi­tal i stor­by­en Alep­po spra­engt i styk­ker for an­den gang, da det blev ramt af rus­si­ske tøn­de­bom­ber.

Det blo­di­ge ka­pi­tel i den sy­ri­ske tra­ge­die er et re­sul­tat af en of­fen­siv, som de sy­ri­ske re­ge­rings­trop­per sam­men med Rusland har ind­ledt mod op­rø­re­re.

I Alep­po ka­em­per det sy­ri­ske re­gi­me med pra­esi­dent Bas­har al-As­sad i spid­sen, as­si­ste­ret af Ruslands Vla­di­mir Pu­tin, en in­tens kamp for at gen­vin­de mag­ten over den øst­li­ge del af by­en, der i dag kon­trol­le­res af så­kald­te ’op­rø­re­re’. Fjen­de­bil­le­det er det sam­me i fle­re for­sta­e­der til Da­ma­s­kus, hvor der for få da­ge si­den blev rap­por­te­ret om 19 ci­vi­le dø­de ef­ter an­greb fra sy­ri­ske og rus­si­ske styr­ker. Fru­stre­ret Ker­ry På si­de­linj­en står Ve­sten. Og fru­stra­tio­nen er stor. Det blev un­der­stre­get, da en 40 mi­nut­ter lang lyd­op­ta­gel­se fra et luk­ket forum i FN-byg­nin­gen of­fent­lig­gjort i går.

»Vi prø­ver at føl­ge det diplo­ma­ti­ske spor, og jeg for­står godt, at det er fru­stre­ren­de. Der fin­des in­gen, der er me­re fru­stre­ret end jeg«, sag­de USA’s uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry ved mø­det, hvor sy­ri­ske op­po­si­tions­grup­per delt­og. Han un­der­stre­ge­de i øv­rigt, at han hav­de tabt en magt­kamp i den ame­ri­kan­ske re­ge­ring om at gå ind i Sy­ri­en med bru­gen af mi­li­ta­er magt.

Iføl­ge den dan­ske mi­li­ta­e­r­a­na­ly­ti­ker Jo­han­nes Ri­ber Nord­by fra For­svar­sa­ka­de­mi­et er de rus­si­ske bom­bar­de­men­ter et ty­de­ligt re­sul­tat af Ve­stens rå­d­vild­hed. »Fir­kan­tet sagt, så gør Rusland det her, for­di Ve­sten ik­ke kan gø­re no­get som helst ved det. Det er et spørgs­mål om at ud­for­dre den ame­ri­kan­ske ver­den­sor­den.«

»Rus­ser­ne har en klar stra­te­gi om at få me­re ind­fly­del­se. Na­to har haft for me­get ind­fly­del­se, og i Rusland øn­sker man at mar­ke­re sig som en magt­fuld spil­ler. Det er det, de øn­sker.«

Men kan det ik­ke gi­ve bag­slag, når he­le ver­dens­sam­fun­det for­døm­mer det?

»Rus­ser­ne er iso­le­ret i for­vej­en. Pu­tin kan se, at han får me­re magt og ind­fly­del­se ved at bru­ge mi­li­ta­er magt. Så i Pu­tins ver­den vir­ker det her.«

»Og hvad skul­le Ve­sten gør ved det? Diplo­ma­ti­et vir­ker ik­ke, for­di det kra­e­ver, at to par­ter vil ta­le sam­men. Så skul­le Ve­sten sky­de et rus­sisk fly ned, men der er in­gen tvivl om, at Pu­tin vil sva­re igen. Så er vi plud­se­lig i krig med Rusland i Sy­ri­en. Det øn­sker man be­stemt ik­ke. Pu­tin spil­ler li­ge nu skak, og Ve­sten ved ik­ke helt, hvad de spil­ler,« si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.