Rat, start, SPIL

BT - - NYHEDER -

MULTIARENA Fa­ca­den på den sto­re, ova­le byg­ning er he­le vej­en rundt pry­det med lyst ac­coya-trae i bøl­ge­for­mer, der står i skarp kon­trast til de mør­ke far­ver, der er brugt in­den­for. Her er de tu­sind­vis af sid­de­plad­ser sta­dig pak­ket ind i pla­stik. Duf­ten min­der om et we­e­kend­be­søg i tra­e­last­han­de­len.

Og selv­om der kun er få må­ne­der til, at ver­dens­stjer­ner­ne fra ro­ck­ban­det Me­tal­li­ca un­der bul­der og brag går på sce­nen for at ind­vie det mil­li­ard­dy­re byg­ge­ri, lig­ner Roy­al Are­na umid­del­bart én stor byg­ge­plads ved før­ste øje­kast. I den sto­re, mør­ke hal er hånd­va­er­ke­re med selvly­sen­de sik­ker­heds­ve­ste og hjel­me i gang, og gul­vet midt i hal­len, hvor der i frem­ti­den skal spil­les bå­de hånd­bold, is­ho­ck­ey og ro­ck­mu­sik, er fyldt med byg­ge­ma­te­ri­a­ler og sto­re kra­ner.

»Men vi er fak­tisk na­e­sten fa­er­di­ge,« si­ger Bent Frank, be­sty­rel­ses­for­mand for sel­ska­bet Are­na CPHX P/S, mens han vi­ser rundt i den 37.000 kva­drat­me­ter sto­re mul­ti­hal. For selv­om Lars Ul­rich og kom­pag­ni først går på sce­nen til fe­bru­ar, skal sel­ve byg­ge­ri­et stå fa­er­digt al­le­re­de den 1. de­cem­ber.

»Det kan vir­ke uover­sku­e­ligt, hvis man ik­ke ken­der byg­ge­bran­chen. Men vi har alt­så 300 mand til rå­dig­hed, så vi er klar til ti­den,« si­ger Bent Frank.

De før­ste spa­destik til den nye mul­ti­hal blev ta­get for fem år si­den. Pri­sen be­lø­ber sig til 1,4 mia. kr. 60-80 ar­ran­ge­men­ter år­ligt Med sin pla­ce­ring i Øre­sta­den på Ama­ger, ta­et ved ind­købs­cen­te­ret Fi­eld’s og ad­skil­li­ge ho­tel­ler, er det pla­nen, at Roy­al Are­na skal op på 60-80 ar­ran­ge­men­ter om året. Og det er ik­ke kun kon­certar­ran­ge­men­ter, der skal lok­ke folk til. Og­så for­skel­li­ge sports­be­gi­ven­he­der - hvor EM i svøm­ning na­e­ste år samt VM i is­ho­ck­ey i 2018 al­le­re­de er ble­vet boo­k­et i ka­len­de­ren - skal va­e­re med til at til­tra­ek­ke ga­e­ster.

Og net­op pla­ce­rin­gen i Øre­sta­den, ta­et på Ka­strup luft­havn, me­tro­sta­tio­ner, mo­tor­vej og i cy­kel­af­stand fra det cen­tra­le Kø­ben­havn, frem­ha­e­ver Bent Frank som Roy­al Are­nas helt sto­re trum­f­kort i kam­pen om at kun­ne kon­kur­re­re om de sto­re stjer­ne­nav­ne og events med na­er­lig­gen­de stor­by­er som Ber­lin, Sto­ck­holm og ja, Her­ning.

»In­fra­struk­tu­ren er vir­ke­lig fan­ta­stisk. Vi lig­ger sim­pelt­hen li­ge i smør­hul­let,« si­ger Bent Frank. Det kan vir­ke uover­sku­e­ligt, hvis man ik­ke ken­der byg­ge­bran­chen. Men vi har alt­så 300 mand til rå­dig­hed, så vi er klar til ti­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.