Oka­pi-kalv født i dansk zoo

BT - - NYHEDER -

FAMILIEFORØGELSE Oka­pi­en i Zoo­lo­gisk Ha­ve i Kø­ben­havn fød­te i går en kalv – per­so­na­let reg­ne­de med, at føds­len først vil­le gå i gang om to må­ne­der. Det er før­ste gang i 50 år, at der bli­ver født en oka­pi i Dan­mark, som og­så er und­fan­get i lan­det.

»Da jeg op­da­ge­de, at oka­pi-kal­ven var på vej, blev jeg no­get over­ra­sket. Den har jo snydt os igen. Men det er en ut­ro­lig og ik­ke mindst gla­e­de­lig nyhed. Det er gå­et fan­ta­stisk fint og me­get hur­tigt,« si­ger Mads Ber­tel­sen, dyr­la­e­ge i Zoo­lo­gisk Ha­ve.

Oprin­de­ligt reg­ne­de per­so­na­let med en familieforøgelse sidst i au­gust el­ler først i sep­tem­ber, men iføl­ge dyr­la­e­gen i Zoo­lo­gisk Ha­ve re­sul­te­re­de den før­ste gravi­di­tet i en abort. Men der gik alt­så ik­ke me­re end to må­ne­der, før oka­pi­en for­ment­lig var gravid igen.

Zoo­lo­gisk Ha­ve var der­for indstil­let på, at føds­len først vil­le fin­de sted om to må­ne­der – men oka­pi­en hav­de snydt dem igen.

Oka­pi­en er i fa­mi­lie med giraf­fen, og den er dra­eg­tig i 425 da­ge, som den me­get sja­el­dent af­vi­ger fra, op­ly­ser dyr­la­e­gen.

»Vi ved nøj­ag­tig, hvor lang tid det ta­ger at la­ve en oka­pi, men jeg har haft ut­ro­lig sva­ert ved at se, hvor­når uret er ble­vet sat i gang,« si­ger han.

Iføl­ge Mads Ber­tel­sen er det sta­dig te­o­ri­en om abor­ten og end­nu en gravi­di­tet, der gør sig ga­el­den­de. Men det er en mu­lig­hed, at den an­den gravi­di­tet op­stod tid­li­ge­re end hidtil an­ta­get, ly­der det. Op at stå Iføl­ge dyr­la­e­gen har bå­de mor og kalv det godt. Kal­ven rej­ste sig al­le­re­de en halv ti­me ef­ter føds­len, og det er et rig­tig godt tegn. Den har va­e­ret hur­tig på be­ne­ne, si­ger Mads Ber­tel­sen.

»Jeg kan kun va­e­re helt ut­ro­lig glad for det her. Det er ut­ro­lig sja­el­dent, det sker,« si­ger han.

Kal­ven lig­ger in­de i stal­den, hvor mo­de­ren i lø­bet af de na­e­ste uger vil gi­ve den mad to gan­ge dag­ligt. Iføl­ge dyr­la­e­gen kan nys­ger­ri­ge sja­e­le for­ven­te at se kal­ven i det fri om en til to uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.