15.000 dan­ske­re red­det af et lil­le stik

BT - - NYHEDER -

INFLUENZA Det år­li­ge til­bud om en gra­tis influenza-vac­ci­na­tion til bl.a. ae­l­dre har va­e­ret et de mest suc­ces­ful­de fore­byg­gel­ses­til­tag, frem­går det af no­tat. End­nu fle­re bur­de gø­re brug af til­bud­det. Helt op til 15.000 dan­ske­re kan tak­ke et lil­le, be­ske­dent stik i ar­men for, at de fort­sat er i li­ve og er slup­pet for en tid­lig død. Dét er iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen re­sul­ta­tet den år­li­ge, gra­tis influenza-vac­ci­na­tion, som til­by­des ae­l­dre over 65 år, kro­nisk sy­ge, sva­ert over­va­eg­ti­ge, gravi­de og før­tids­pen­sio­ni­ster.

I et no­tat an­slår sty­rel­sen, at 500-1.000 døds­fald år­ligt er ble­vet fore­byg­get som føl­ge af in­flu­en­za­vac­ci­nen, der blev ind­ført som en lands­da­ek­ken­de ord­ning for al­le over 65 år i for­bin­del­se med fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne i 2002.

»Da vac­ci­nen i sin tid blev ind­ført som gra­tis til­bud, var det først og frem­mest med en am­bi­tion om at red­de liv og fore­byg­ge al­vor­lig syg­dom. Så det er po­si­tivt, at vac­ci­nen har fore­byg­get så man­ge døds­fald,« si­ger Ane Just Ohrt, la­e­ge i Sund­heds­sty­rel­sen. Ko­ster liv Selv om influenza umid­del­bart ly­der ret fred­som­me­ligt, er det fak­tisk en af de syg­dom­me, som ko­ster flest men­ne­ske­liv.

Un­der en influenza-epi­de­mi, der fo­re­kom­mer to-tre gan­ge over en 10-årig pe­ri­o­de, ram­mes ca. 20 pct. af be­folk­nin­gen, hvil­ket og­så ty­de­ligt kan af­la­e­ses i an­tal­let af ho­spi­tal­s­ind­la­eg­gel­ser og døds­fald. Hvert år dør i gen­nem­snit 1.000-2.000 per­so­ner i Dan­mark af kom­pli­ka­tio­ner som føl­ge af influenza.

Tal­let har dog va­e­ret be­ty­de­ligt hø­je­re. Si­den be­gyn­del­sen af 1990er­ne er det nem­lig lyk­ke­des at hal­ve­re an­tal­let af in­flu­en­za­re­la­te­re­de døds­fald, hvil­ket i vid ud­stra­ek­ning kan til­skri­ves vac­ci­na­tio­nen.

Men fak­tisk kun­ne suc­ce­sen va­e­re end­nu stør­re. Sid­ste år var det kun ca. 45 pct. af de ae­l­dre over 65 år, der lod sig vac­ci­ne­re, men Sund­heds­sty­rel­sen ser me­get ger­ne, at da­ek­nin­gen kom­mer op på 75 pct. el­ler me­re.

Lyk­kes det, kan helt op til 1.000 fle­re liv red­des hvert år, ly­der vur­de­rin­gen.

»Ri­si­ko­grup­per­ne har of­te et dår­li­ge­re im­mun­for­svar end re­sten af be­folk­nin­gen. Der­for kan de bli­ve ramt hårdt af influenza og i yder­ste kon­se­kvens dø af det. Det er der­for vig­tigt, at fle­re i ri­si­ko­grup­per­ne ta­ger kon­takt til de­res la­e­ge og får en snak om inf lu­en­za­vac­ci­na­tion,« si­ger Ane Just Ohrt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.