Sto­nes nød­ven­di­ge film om Snow­den

BT - - DEBAT -

EDWARD SNOW­DEN sid­der sta­dig i Moskva som Vla­di­mir Pu­tins ga­est. I ek­sil. Det er tre år si­den, den nu 33-åri­ge ame­ri­kan­ske it-nørd rej­ste fra USA til Hong­kong med­brin­gen­de et va­eld af fi­ler, der af­slø­re­de ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sters om­fat­ten­de over­våg­ning af helt al­min­de­li­ge men­ne­sker. Og af ven­ligtsin­de­de re­ge­rings­che­fer. Hi­sto­ri­er­ne bred­te sig med di­gi­tal hast over he­le ver­den, og USA gik per au­to­ma­tik spo­ren­stregs ef­ter stru­ben på den fra­fald­ne ef­ter­ret­nings­of­fi­cer. EF­TER EN DRAMATISK flugt end­te Snow­den i Moskva, hvor han blev mod­ta­get med åb­ne ar­me og var en ap­pels­in i Pu­tins tur­ban i den stan­den­de pro­pa­gan­da­krig mod USA. At Rusland gav Snow­den ek­sil, var bå­de et syn­ligt sym­bol på det ek­stremt dår­li­ge for­hold mel­lem USA og Rusland og et enormt pa­ra­doks. Snow­den hav­de få­et mindst liv­s­tid, hvis de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der hav­de få­et fat på ham som de før­ste. Men hav­de Snow­den va­e­ret rus­ser og la­vet sam­me num­mer, var han nok sna­re­re straks forsvundet fra jor­dens over­fla­de og al­drig ble­vet fun­det igen. I TRE ÅR har Snow­den va­e­ret en al­vor­lig Olav Skaa­ning An­der­sen, sten i sko­en for USA. Bå­de i for­hold til egen be­folk­ning og til al­li­e­re­de na­tio­ner ver­den over. I den­ne uge er der dansk pre­mi­e­re på Oli­ver Sto­nes bi­o­gra­fi­ske film om Snow­den. Nav­net og hi­sto­ri­en er sta­dig så kon­tro­ver­si­elt i USA, at in­gen ame­ri­kan­ske sel­ska­ber øn­ske­de at in­ve­ste­re i fil­men, og det er gan­ske us­a­ed­van­ligt. Sto­ne måt­te gå til Eu­ro­pa for at fin­de fi­nan­si­e­ring og op­ta­ge fil­men i Tys­kland. Jeg har som of­test sat stor pris på Sto­nes stor­slå­e­de og kon­tro­ver­si­el­le favn­tag med ame­ri­kan­ske myter og iko­ner. JFK er en dja­ev­le­bla­endt vel­for­talt film om mor­det på Jo­hn F. Ken­ne­dy, en forta­el­ling, der tra­ek­ker sin til­sku­er helt ind i de kon­spira­tions­te­o­ri­er, som Sto­ne - og an­dre - ser man­ge ste­der. Med Sto­ne får vi al­tid en far­vet frem­stil­ling af vir­ke­lig­he­den, og han stik­ker ik­ke no­get un­der sto­len. Han har en hold­ning til si­ne ho­ved­per­so­ner, om det er Nixon, JFK, Ca­stro el­ler Ge­or­ge W. Bush. DEN 70-ÅRI­GE INSTRUKTØR ope­re­rer i spa­en­dings­fel­tet mel­lem do­ku­men­ta­ris­me og fik­tion og le­ver i si­ne va­er­ker op til det, do­ku­men­tar­fil­mens fa­der Jo­hn Gri­er­son men­te, do­ku­men­tar­fil­men var: En per­sons kre­a­ti­ve be­ar­bejd­ning af vir­ke­lig­he­den. Til PIA OL­SEN DYHR BT sag­de Sto­ne i ugens løb, at han nor­malt kun la­ve­de hi­sto­ri­ske film, for­di det kra­e­ver, at ti­den går, in­den hi­sto­ri­er­ne bli­ver ty­de­li­ge. Fil­men om Snow­den er en und­ta­gel­se. Må­ske for­di hi­sto­ri­en er så ty­de­lig og skel­sa­et­ten­de? Edward Snow­dens ad­fa­erd dis­ku­te­res en­ga­ge­ret ver­den over. Er han helt el­ler lands­for­ra­e­der? Han er jo nok beg­ge de­le al den stund, at han bå­de for­rå­d­te sit land og af­slø­re­de skif­ten­de re­ge­rin­gers dob­belt­moral.

Oli­ver Sto­ne har en klar hold­ning til si­ne ho­ved­per­so­ner. Om det så er JFK, NIxon, Ca­stro el­ler Snow­den

SPØRGER MAN OLI­VER Sto­ne, er der in­gen tvivl. Snow­den er en ae­g­te ame­ri­kansk helt, og hans hi­sto­rie vil kom­me til at på­vir­ke os i man­ge år frem. ’Snow­den kan me­get vel gå over i hi­sto­ri­en som et af de få men­ne­sker, der fak­tisk gjor­de en for­skel for sin sam­tid’, si­ger Sto­ne i et in­ter­view med film­ma­ga­si­net Ek­ko. Set i det lys - at in­struk­tø­ren i dén grad har ta­get stil­ling - er Sto­nes film­be­ret­ning om Snow­den for­bav­sen­de til­ba­ge­hol­den­de, ak­ku­rat og me­get lidt po­le­misk. Et vig­tigt vid­nes­byrd. Og en god film, mens vi ven­ter på Oli­ver Sto­nes na­e­ste. En do­ku­men­tar­film om Vla­di­mir Pu­tin, som skul­le va­e­re li­ge på trap­per­ne...

26. sep­tem­ber

HVAD ER PROBLEMET? La­es og de­bat­tér ugens ledere på bt.dk/le­der

Par­ti­for­mand, SF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.